Ful notificació accident laboral

Accidents i incidents laborals i malalties professionals en els centres públics. Notificació d'accidents laborals i assistència sanitària

D'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el director o directora d'un centre educatiu públic del Departament ha de notificar als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui, qualsevol accident o incident laboral que hagi sofert el personal que treballa al centre, en segueixi o no la baixa de la persona afectada. Aquesta notificació s'ha de fer mitjançant el Full de notificació d'accident, incident laboral o malaltia professional, per mitjans electrònics. 

 

Per a més informació consultar: https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/Accidents-laborals/Pagines/default.aspx