Estratègia Digital de Centre (EDC)

L'Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que defineix i concreta les línies d’actuació del centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Té com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

Els objectius del EDC es poden agrupar en cinc àmbits, que tenen com a fita el màxim assoliment de la competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre: Assoliment de la competència digital. planificació estratègica i organització, Metodologies didàctiques i innovació, Inclusió digital i de gènere I seguretat i protecció de dades.