BATXILLERAT INTERNACIONAL (BI)


PERFIL DE L'ALUMNAT DE BATXILLERAT INTERNACIONAL

"L'institut Jaume Vicens Vives (JVV) fa 25 anys que imparteix el BI a Catalunya"

L’alumne de batxillerat internacional (BI o IB) és un alumne amb interès i motivació en el camp de les matemàtiques, les ciències i les humanitats. 
Tots ells formaran un grup humà amb bon clima de treball que convida a l'aprenentatge, a trobar-se a gust pel fet de compartir interessos comuns, motivació per aprendre, reptes i participació a concursos i que esdevé un grup homogeni en activitats formatives, educatives i culturals.

En tractar-se d’uns estudis exigents, que pretenen el tractament de la diversitat de l’alumnat, el primer tret del perfil és tenir ganes d’aprofundir en les matèries, adquirir uns mètodes de treball rigorosos i acostumar-se a uns nous hàbits d’estudi que requereixen més esforç. Com a tot centre públic hem de fer el Batxillerat Nacional (LOMLOE) a més de l'Internacional. Per això la càrrega lectiva és superior.

Quins son els avantatges del Batxillerat Internacional del JVV?

El Batxillerat Internacional és ideal per a tots aquells alumnes motivats i que vulguin arribar més lluny en els seus estudis. Molts d'ells i elles han vist com l'ESO no els permetia indagar, explotar tot el seu potencial, ampliar coneixements...i quan arriben al BI se'ls hi obre una oportunitat per aprendre a aprendre i fer aflorar el seu talent. El BI té molt de prestigi tant per la seva alta exigència com per la seva metodologia educativa.

A part del reconeixement internacional i universitari d'aquests estudis, del rigor acadèmic i del creixement personal, un dels grans avantatges és el bon clima i ambient de treball a classe i la manera de treballar. Una manera diferent, amb enfocament clarament competencial, més basada en la indagació i el pensament crític que no pas en la memorització de conceptes. Els alumnes que cursen l'IB estan millor preparats per encarar el seu futur universitari. Quan ja son estudiants universitaris ens manifesten la facilitat en aconseguir molts bons resultats acadèmics en les assignatures dels graus universitaris. A més, els alumnes que vulguin cursar estudis universitaris a l'estranger tenen més facilitats per entrar ja que és una titulació altament reconeguda arreu del món.

Si soc de fora de la ciutat de Girona a on em puc allotjar durant la setmana?

Molts dels nostres estudiants que venen de fora de Girona ciutat o de la comarca del gironès, si escau, s'allotgen a l'Alberg de joventut de la Generalitat de Catalunya que es troba al centre de la ciutat i a tant sols a 4 minuts de l'institut. Per a més informació podeu consultar a la coordinadora de batxillerat internacional o a través del mateix alberg.

 

1) HONESTEDAT ACADÈMICA DE L'IBO: DELS PRINCIPIS A LA PRÀCTICA

L’organització del Batxillerat Internacional (IBO) és una fundació educativa sense ànim de lucre que va ser creada a Ginebra (Suïssa) el 1968. Dins els programes que desenvolupa i  ofereix, el Programa de Diploma (PD) es dirigeix a alumnes d’entre 16 i 19 anys i és un programa d’estudis preuniversitaris. L’organització de l’IB estableix el currículum i els requisits d’avaluació que condueixen a l’obtenció del diploma de l’IB i dels certificats.Té una durada de 2 anys, l’avaluació és fonamentalment externa (a càrrec de professors d’altres països) i permet assolir un títol (Diploma de l’IB) reconegut internacionalment.
 
La filosofia i els principis de l'IB
L’IB té com a finalitat formar joves solidaris, informats i àvids de coneixement, que estiguin motivats per tal d’assolir els seus objectius i reptes. Els alumnes contribueixen a construir un món millor mitjançant l’enteniment mutu i el respecte intercultural. Per tant, es treballa en profunditat la mentalitat internacional, de manera que l’alumne adquireixi un grau elevat de responsabilitat, tant a nivell personal com a nivell social.
 
El perfil de la comunitat d’aprenentatge de l’IB és, a més, l’expressió d’un ampli ventall de capacitats i responsabilitats humanes que van més enllà de l’èxit acadèmic. Aquests atributs comporten el compromís d’ajudar tots els membres de la comunitat escolar a aprendre a respectar-se a si mateixos, els altres i el món que els envolta. Aquest perfil té com a objectiu formar alumnes que siguin: indagadors, informats i instruïts, pensadors, bons comunicadors, íntegres, de mentalitat oberta, solidaris, audaços, equilibrats i reflexius.
 
En el nostre institut les classes s’imparteixen en llengua materna (català) i la llengua escollida d’examen serà inicialment el castellà. En finalitzar el batxillerat, els alumnes es presentaran tant als exàmens externs del batxillerat internacional per a obtenir el diploma, que es realitzen durant el mes de maig del segon any, com a les proves PAU del mes de juny. Igualment, si volen arribar als 14 punts, hauran d’examinar-se de dues assignatures de modalitat a les PAU, ja que la UNED sols convalida la part comuna (fins a 10 punts) per entrar a les universitats públiques de Catalunya.
 
Es recomana que tots els alumnes facin les PAU ja que aquesta és anterior als resultats de l'IB. Al principi de juliol, quan arriben els resultats dels exàmens externs, l'alumne pot optar per accedir a la Universitat amb la nota obtinguda al Programa de diploma (convalidació via UNED) o bé l'assolida a les PAU. L'aplicatiu d'accés sempre escull la més favorable per l'alumne.

Document Honestedat Acadèmica Institut Jaume Vicens Vives

 

2) INFORMACIÓ SOBRE EL PROGRAMA DE DIPLOMA DEL BATXILLERAT INTERNACIONAL AL NOSTRE INSTITUT:

Els programes del BI estan determinats per l'Organització del Batxillerat Internacional (IBO), que estableix el currículum i l'avaluació. Periòdicament es fa una avaluació del desenvolupament del programa en el centre.

El currículum del Programa del Diploma del BI inclou per una part, sis matèries, de les quals han de fer uns exàmens especials al final del segon curs. Tres són a nivell superior (programa més extens i aprofundit), i tres a nivell mitjà.

 

El nostre centre ofereix el BI en la modalitat de ciències i tecnologia, però també amb la possibilitat de cursar matèries de l'àmbit social-humanitats:

El nostre centre ofereix la modalitat de Ciències i Tecnologia: tots els alumnes fan Matemàtiques(NS) i Física(NS) a nivell superior, Química(NM) i Filosofia(NM) a nivell mitjà. També, tot l’alumnat cursarà a nivell superior (NS) la llengua A: Literatura catalana(NS) i a nivell mitjà (NM) la llengua B: Llengua Anglesa(NM).

Les sis matèries que es cursaran en el nostre centre son: Matemàtiques (NS) + Física (NS) + Llengua i literatura catalana (NS) + Química (NM) + Filosofia (NM)Llengua anglesa (NM)

 

 

Per altra part s’han de fer tres components troncals propis del Programa de diploma BI:

 • La Teoria del Coneixement és un curs interdisciplinari en el qual es cerquen respostes a preguntes com ara: Què s’entén per coneixement des de diferents àmbits de la cultura? Com s’arriba a conèixer?, etc.
 • La monografia equival al treball de recerca de la LOE però amb unes condicions que li són pròpies.
 • Les activitats CAS (Creativitat, Acció i Servei) volen incidir en els aspectes educatius extra-acadèmics. En aquestes activitats l’alumnat ha de portar a terme programes creatius que impliquin una acció i un servei comunitari, tant a la nostra pròpia comunitat com en àmbits més amplis, locals, nacionals i internacionals. Són activitats complementàries que es poden desenvolupar en el marc del centre o fora. Part d'aquestes activitats les hauran de fer dins el projecte de centre jvvsolidari.

 

3) COMPATIBILITAT DEL DOBLE BATXILLERAT: Programa de diploma BI + Batxillerat Lomloe

Com a tot centre públic, cal cursar el Batxillerat Nacional (LOMLOE) a més del Batxillerat Internacional (BI). Per això la càrrega lectiva és superior.Així doncs, per tal de poder fer simultàniament el Doble batxillerat, els estudiants de BI faran també les matèries obligatòries del batxillerat que no són dins del programa del Diploma del BI. Concretament, faran la Llengua espanyola, l’Educació física (1r curs) i una altra matèria de modalitat per tal de completar el currículum (Biologia, Dibuix tècnic...). Tots els alumnes del BI estaran cursant un dels itineraris oficials de batxillerat que marca la normativa vigent.

Tammateix. la matèria optativa obligatòria a cursar dins la franja trimestral de batxillerat LOMLOE possibilita que l'alumnat BI pugui cursar, si s'escau, matèries d'altres modalitats de batxillerat, com per exemple la matèria de "Funcionament de l'empresa" de la modalitat batxillerat social, tant a 1r com a 2n curs.

El total d’hores setmanals presencials serà aproximadament de 33 hores tant a primer com a segon. L’horari serà intensiu de matins (08.15 a 14.45h) i la tarda de dilluns fins a les 18 hores.

Itineraris recomanats

#1  Itinerari científic-tecnològic: Matemàtiques, Física, Quimica i Biologia o Dibuix Tècnic

#2  Itinerari científic-tecnològic amb matèries de la modalitat Social-humanitats: Matemàtiques, Física, Química i Funcionament de l'empresa-Economia o Literatura universal 

 

4) PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ AL BI curs 2024-25

L’accés als estudis de Batxillerat Internacional és diferent al de la resta de Batxillerats LOMLOE. Abans de formalitzar la matrícula, l’alumnat interessat en cursar el Programa del Diploma del Batxillerat Internacional haurà de fer una preinscripció per accedir al procés de selecció. El procés de selecció consta de dues proves (una de llengua catalana orientada a la comprensió lectora i l'esperit crític i una de matemàtiques) i una entrevista amb el candidat i la seva família. 

 

4.0) Jornada de Portes Obertes BI a l'institut Jaume Vicens Vives: dimecres 14 de febrer 2024 a les 18h al Teatre de l'institut

Es donarà informació del centre i del Programa de Diploma, es visitaran les nostres instal·lacions i hi haurà una ronda d'explicacions per part de l'alumnat Bi sobre com viuen i veuen des de la seva perspectiva els estudis del BI. Aquest dia els aspirants a candidats podran omplir i entregar el full de preinscripció al BI.

 

4.1) Període de preinscripció al BI: Cal fer els següents dos passos:

a) Inscripció a fer les proves d'accés al BI: Del 19 de febrer al 3 de març 2024.  A través del FORMULARI D'INSCRIPCIÓ DE LES PROVES 2024    (disponible a partir del dia de la jornada de Portes Obertes)

b) Preinscripció oficial als programes de Doble batxillerat 2024:  Del 02 al 08 d'abril 2024. Enviament al correu de centre (b7001723@xtec.cat) del Full de preinscripció

La sol·licitud de preinscripció per cursar el BI es presenta al centre demanat en primera opció. (Els seleccionats hauran de posar INS JAUME VICENS VIVES). Si vas entregar el full de dades de preinscripció el dia la jornada de PO o el dia de la prova ja no és necessari l'enviament del full de preinscripció.

 

4.2) Proves de selecció (matemàtiques i llengua): dissabte 9 de març 2024  (prova de contingència: dimecres, 20 de març a les 16h tarda

Lloc: Aules de l'institut Jaume Vicens Vives

Horari de les proves:

  • 9:00 a 9:30 Rebuda i accés a l'aula.

  • 9:30 a 10:30 Prova de comprensió lectora, expressió escrita i pensament crític.

  • 11:00 a 12:30 Prova de matemàtiques.

4.3) Resultat de les proves: A partir de dimecres 20 de març 2024 (Es publicaran els resultats anonimitzats al web de l'institut i s'enviarà per correu electrònic informant del resultat i convocant a l'entrevista)

 

4.4) Entrevistes als pre-seleccionats: del dijous 21 de març al divendres 05 d'abril 2024 (Seran presencials i a les tardes. S'avisarà personalment amb antelació i cal assistir alumne i família).

NOVETAT: A partir del dimecres 10 d'abril es comunicarà els candidats admesos

Un cop finalitzat el procés de selecció es publicarà el llistat amb el noms dels candidats que han superat la fase de selecció per ordre de baremació i fins a esgotar les 26 places ofertades.

 

4.5) Període d'inscripció i formalització de la matrícula: 

En el cas de l'alumnat seleccionat, ja que la preinscripció ja ha estat realitzada al febrer, el procés d'inspcripció és automàtic per part del mateix centre. En el cas del procés de formalització de la matrícula i pagaments oficials, igual que la resta de batxillerats, caldrà esperar al mes de juny-juliol dins el termini establert pel Departament d'Educació. Des del centre ja s'anirà informant.

En cas de no haver estat seleccionat pel BI, l'alumne quedarà en llista d'espera de l'institut en cas d'alguna vacant. Tot i així, durant el mes d'abril podrà realitzar com tothom la preinscripció als estudis de batxillerat normal LOMLOE.

 

5) PROVES D'ACCÉS AL BI

 1. Presentar-se a les proves de:

Prova de Matemàtiques: a la prova de matemàtiques està basada en continguts generals de la matèria a l'ESO. Es valoraran habilitats de raonament matemàtic, lògica, argumentació.

Prova de Llengua: a la prova de llengua catalana es valorarà el nivell de comprensió lectora i d'expressió lingüística, així com el pensament crític. La prova consistirà en preguntes de resposta breu sobre informació que apareix de manera explícita i implícita en un text i sobre conclusions que se'n puguin treure. A més, hi haurà l'escriptura d'un text d'unes 200-300 paraules on s'haurà de reflexionar sobre un aspecte tractat al fragment que s'hagi llegit.

Podeu consultar el temari de les proves aquí: INFORMACIÓ SOBRE EL CONTINGUT I TEMARI DE LES PROVES

 1. El dia de la prova, l’alumnat haurà de lliurar l’expedient acadèmic de tercer d’ESO i el butlletí de la primera avaluació de quart d’ESO. També una fotocòpia del DNI i una foto recent.
 2. Corregides les proves, es convocaran els alumnes pre-seleccionats a una entrevista personal durant la 1a quinzena d'abril (s'avisarà personalment).

PER ALGUNA CONSULTA MÉS ESPECÍFICA ADREÇAR-SE AL CORREU : bi@jvvgirona.eu

 

Informació sobre el procés de selecció aspirants promoció 2024-26

Després de realitzar les proves d'accés del març de 2024, aquí publiquem el llistat de codis que passen a la fase d'entrevista. En breu sereu contactats via correu electrònic per concertar els horaris d'entrevista. Us demanem que estigueu atents a la bústia de correu electrònic i respongueu amb la màxima celeritat possible. Moltes gràcies

Accés al Llistat de Codis que passen a "Entrevista de selecció de l'IB"  (21 març 2024)

Llistat de Codis seleccionats per a cursar el BI el curs 2024-25  (abril 2024)

 

 

6) ALTRES CENTRES PÚBLICS DE CATALUNYA ON S'IMPARTEIX EL BI :