Projecte JVVServei d'Orientació educativa, acadèmica i professional

UNIVERSITAT

Als estudis universitaris s’accedeix a través del procés de pre-inscripció universitària, s’estructuren en graus i s’articulen per mitjà dels crèdits.

 Heu de saber que...

  • Dins del conjunt d’estudis universitaris poden diferenciar-se aquells estudis que acrediten un Títol Oficial i aquells que acrediten un Títol Propi.
  • Dins de les diverses matèries que conformen el currículum universitari poden diferenciar-se aquelles anomenades Troncals, les Obligatòries, les Optatives, les de Lliure Elecció i el Projecte de Fi de Carrera.
  • Dins de la formació continuada podem trobar els Ensenyaments de Postgrau i els d’Extensió Universitària.

 Qui pot cursar estudis universitaris?

Per cursar estudis universitaris cal estar en possessió del títol de Batxillerat i haver superat les Proves d’Accés a la Universitat, o bé estar en possessió del títol de Tècnic Superior en alguna de les diferents modalitats de formació professional, o bé acreditar haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

MÒDULS PROFESSIONALS

Els mòduls professionals o, dit d’una altra forma, els cicles formatius –de grau mitjà i de grau superior- tenen la finalitat de formar els alumnes que els cursen en les competències professionals necessàries per a desenvolupar la tasca professional específica en què han estat formats, a més d’afavorir la seva inclusió en l’àmbit laboral.

Aquests cicles formatius s’estructuren el crèdits teòricopràctics de durada variable, propis de cada estudi específic, així com també en un crèdit de síntesi que integraria els continguts impartits durant el cicle en qüestió.

La durada dels cicles, que englobaria les hores lectives destinades a la formació en un centre educatiu i les hores de formació pràctica en centres de treball, pot oscil.lar entre les 1.300 hores i les 2.000 hores; és a dir, d’un o dos cursos acadèmics en funció de la família professional i el mòdul concret.


Cicles formatius de Grau Mitjà (CFGM)

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) poden cursar-se si s’està en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària o equivalent, o bé si es supera una prova d’accés específica. L’alumne que supera aquests cicles rep el títol de Tècnic Mitjà de la professió corresponent i pot accedir al món del treball.

 

Cicles formatius de Grau Superior (CFGS)

Els Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) poden cursar-se si s’està en possessió del títol de Batxillerat o equivalent, o bé si es supera una prova d’accés específica. L’alumne que supera aquests cicles rep el títol de Tècnic Superior de la professió corresponent i pot accedir al món del treball, o bé a determinats estudis universitaris.

Aquests cicles formatius professionals s’articulen en un conjunt de famílies professionals i poden cursar-se a diversos indrets del territori.

 

Més informació...

Per tal de complementar la informació genèrica en relació a la Formació Professional, però també referent al Batxillerat, podeu consultar les pàgines web següents:

 

Si us resulta d’ajut, recordeu que podeu consultar personalment el vostre/a tutor o tutora i també els Serveis d’Orientació del centre, al despatx de Tutoria (davant de secretaria) en l’horari indicat.