Informació sobre els nous currículums LOMLOE 2022-23

Els Nous CURRICULUMS

Aquest curs 2022-23 s'inicia la implementació dels nous currículums a l'educació infantil, primària, secundària i batxillerat fruit de la nova llei educativa LOMLOE.

A catalunya s'han destacat 6 vectors de caràcter transversal que es considera que connecten amb reptes que tenim com a societat:

1. L'enfocament en l'educació competencial  https://youtu.be/N_rVmonppe4

2. La qualitat de l'educació lingüística  https://youtu.be/igGNDZW54X4

3. La universalitat i la inclusivitat del currículum i dels aprenentatges  https://youtu.be/jF6ZHrPgTik

4. La perspectiva de gènere  https://youtu.be/twywE3QgwcQ

5. El benestar emocional https://youtu.be/N_W3U7E_IJA

6. La ciutadania democràtica i consciència global  https://youtu.be/1TmvpygMR7s

 

BATXILLERAT: Les cinc característiques del nou batxillerat

El currículum del batxillerat promou el desplegament del projecte de vida personal, acadèmic i professional dels i de les joves procurant el seu èxit educatiu, i ha de facilitar l’accés a processos formatius posteriors i a l’aprenentatge al llarg de la vida. Dona continuïtat al currículum de l’educació bàsica com a instrument del sistema educatiu per assolir una societat fonamentada en una ciutadania crítica, activa i constructiva, que doni resposta a les aspiracions personals i col·lectives en un context plurilingüe i pluricultural, sostenible, digitalitzat, més equitatiu, més verd, més feminista i més democràtic.

Les cinc característiques són:

1. Obert, inclou altres estudis que no es cursen específicament al batxillerat ni al propi centre on es cursa el batxillerat.

2. Flexible, permet establir itineraris formatius personalitzats més enllà de les modalitats definides per la llei, conté una important càrrega d'opcionalitat.

3. Competencial, promou aprenentatges en situacions reals que s'han de fer servir eficaçment en contextos diferents.

4. Orientador, permet que l'alumnat pugui cursar varietat d'àmbits formatius que apuntin cap a destins acadèmics o professionals.

5. Facilitador, pretén proporcionar una sòlida cultura integral i aportar gust pel coneixement, treball i aprenentatge personal, rigor en la feina i preparaciño per a l'itinerari-professional posterior.

 

El nou currículum de batxillerat inclou els elements: competències clau, competències específiques, criteris d'avaluació, sabers i situacions d'aprenentatge.

Les competènces clau consisteixen en els assoliments que es consideren imprescindibles perquè l'alumnat pugui progressar amb garanties d'èxit a l'itinerari formatiu, i afrontar el principals reptes i desafiaments globals i locals. Són vuit: competència en comunicació lingüística (CCL), competència plurilingüe (CP), competència matemàtica i competència  en ciència, tecnologia i enginyeria (CMCCTE), competència digital (CD), competència personal, social i d'aprendre a aprendre (CPSAA), competència ciutadana (CC), competència emprenedora (CE) i competència en consciència i expressió cultural (CCEC).

Les competències específiques de les matèries són els aprenentatges, tant pel que fa a les capacitats com pel que fa als sabers. Són la síntesi entre les competències clau  i els sabers propis de cada matèria. A més, de manera transversal cal treballar des de cada matèria les competències transversals següents: competència ciutadana, competència emprenedora, competència digital i competència personal, social i d'aprendre a aprendre.

Amb els criteris d'avaluació s'evidencia de quina manera s'acredita l'aprenentatge formulat a la competència. Els indicadors del nivell d'assoliment s'estableixen a partir dels criteris d'avaluació.

Els sabers són coneixements, destreses, valors i actituds pròpis d'una matèria que són necessaris per a l'assoliment de les competències espedífiques. El currículum de cada matèria els formula suggerint una acció i un context on situar-los.

Les situacions d'aprenentatge són propostes pedagògiques que permeten a l'alumnat construir coneixement. En un enfocament competencial, les situacions d'aprenentatge connecten amb la realitat (passada, actual, d'un futur previsible), local o global.