Estatuts

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ INSTITUT JAUME VICENS VIVES
Capítol I. Denominació, domicili i objecte

Article 1. Denominació: Fundació Privada “ INSTITUT JAUME VICENS VIVES” DE GIRONA.
Article 2. Domicili social: C/ Ferràndiz i de Bellès, s/n – Girona
Article 3. Objecte: Donar suport a les iniciatives pedagògique s i culturals de l’institut.
Impulsar a la ciutat de Girona el coneixement i difusió de la vida de l’Institut com a centre cultural viu. Mantenir i aprofundir el lligam del Centre amb la ciutat i les persones que ha servit i serveix.
Article 4. Beneficiaris: les alumnes i els alumnes de l’Institut.

Capítol II. Règim fundacional

Article 5. La Fundació s regirà per la legislació aplicable, pels seus estatuts i per les disposicions que en desenvolupament d’aquests estableixi el Patronat.
Article 6. La Fundació queda acollida al Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions privades de Catalunya.
Article 7. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d’obrar i per tant, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, pot adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar, alienar, gravar, hipotecar i permutar béns de totes classes; fer actes i contractes de tota mena; concertar operacions creditícies i d’aval; contreure obligacions; renunciar i transigir béns i drets; promoure i seguir els procediments oportuns, oposar-s’hi i desistir-ne; i exercir lliurement tota mena de drets, accions i excepcions enfront dels tribunals i jutjats de Justícia, ordinaris i especials, organismes i dependències de l’Administració estatal, autonòmica, provincial i municipal, i altres corporacions o entitats, amb l’autorització prèvia del protectorat quan ho requereixi la Llei.

Capítol III. Béns de la Fundació

Article 8. El patrimoni de la Fundació podrà estar constituït per tota mena de valors i béns, tant mobles com immobles, radicats a qualsevol lloc.
Article 9. La Fundació podrà adquirir, per a la seva millora i ampliació, altres béns procedents de subvencions o donacions, tant d’entitats o organismes públics, privats o mixtes, com de qualsevol benefactor.
Article 10. Els béns i les rendes de la Fundació s’entendran afectes i adscrits d’una manera immediata i directa, sense interposició de persones, a la realització dels fins de la Fundació.
Article 11. El Patronat podrà en tot moment, i segons la conjuntura econòmica, fer les modificacions que cregui necessàries en el capital fundacional amb el fi d’assegurar la permanència de la Fundació en profit de successives generacions.
Article 12. Es destinarà a la realització de la finalitat fundacional almenys el 80% de les rendes que obtingui la Fundació i tots els ingressos d’aquesta que no formin part de la dotació.
Article 13. Per salvaguardar els béns constitutius del patrimoni de la Fundació, s’observaran les normes següents.
a) els béns immobles i drets reals s’inscriuran a nom de la Fundació en el Registre de la Propietat;
b) els valors, accions i obligacions propietat de la Fundació, es dipositaran a nom de la Fundació en un establiment bancari designat pel Patronat;
c) els altres béns, títols de propietat, resguards de dipòsits i qualsevol altre document acreditatiu de domini, possessió, usdefruit, ús de qualsevol altre dret de què sigui titular la Fundació, seran custodiats pel Patronat o per les persones en qui aquest
delegui;
d) tots els béns de la Fundació s’inventariaran en un llibre de registre del patrimoni que estarà a càrrec del Patronat;
e) els exercicis econòmics de la Fundació comprendran una anualitat.

Capítol IV. Patronat

Article 14.
a)El govern, l’administració i la representació de la Fundació es confiaran al Patronat, que estarà subjecte al que disposen els estatuts i que tindrà les facultats que aquests li atorguin, incloent-hi la d’interpretar-los.
b) El Patronat exercirà les seves facultats amb independència, sense traves ni limitacions de cap mena, i els seus actes seran inapel·lables i definitius; en conseqüència, podrà realitzar tota mena de fets, actes i negocis jurídics d’acord amb la Llei 1/1982, de fundacions privades de Catalunya.
c) El patronat elegirà, per majoria absoluta, un tresorer, càrrec que serà votat cada quatre anys.
d) L’alcalde de Girona o, en el seu defecte, el president de la Diputació o de la institució intercomarcal que la pugui substituir, sempre que hagin estat alumnes de l’institut i siguin membres del Patronat, serà el president d’honor de la Fundació
e) El president i el secretari de la Fundació, ho seran el director i el secretari de l’Institut ”Jaume Vicens Vives”, respectivament, aquest darrer amb veu però sense vot.
f) El Patronat podrà nomenar una Comissió Gestora que executarà els acords presos i tindrà cura de la gestió diària de la Fundació. El Patronat podrà nomenar una Comissió Gestora que executarà els acords presos i tindrà cura de la gestió diària de la Fundació. El Patronat podrà nodrir la Comissió Gestora amb les persones més escaients, siguin o no patrons de la Fundació i, així mateix, l’organitzarà en quantes vocalies li sembli convenients pel bon funcionament de la Fundació.
Article 15. El Patronat estarà format per un mínim de sis i un màxim de vint-i-cinc persones físiques o jurídiques, nomenades per a un període de quatre anys pel Consell Escolar de l’institut “Jaume Vicens Vives” de la següent manera:
a) El Director de l’institut en serà membre nat. El Secretari de l’ Institut ho serà de la Fundació, com a membre amb dret a veu, però no de vot.
b) Un professor en exercici que reuneixi la condició d’exalumne i el president de l’Associació de pares d’alumnes.
c) L’Alcalde de Girona, el President del Consell Comarcal del Gironès i el President de la Diputació de Girona, sempre que hagin estat alumnes de l’Institut.
d) Fins a vint patrons d’entre les persones físiques o jurídiques, antics alumnes o amics de l’institut, vinculades a la història o a la vida actual del Centre, pretenent representar la rica pluralitat social, de pensament, de creences i de professions que han estudiat el batxillerat al “Jaume Vicens Vives” de Girona al llarg dels anys.
Article 16. Els membres del patronat seran reelegibles indefinidament. S’entendrà prorrogat el càrrec de patró des de la seva caducitat fins a la propera renovació del Patronat.
Article 17. El Patronat es reunirà a requeriment d’un terç dels seus membres en sessió extraordinària i un mínim d’una vegada l’any. El president cursarà, amb un mínim de cinc dies d’antelació, les convocatòries, on constaran l’ordre del dia, el lloc, la data i
l’hora de la reunió. Els acords del Patronat es prendran per majoria amb la presència de la meitat més un dels membres. El president dirigirà els debats i posarà en pràctica els acords adoptats amb l’ajut de la Comissió Gestora. El secretari lliurarà els
certificats amb el vist-i-plau del president.
Article 18. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, competeix al patronat:
a)Proposa al Consell Escolar de l’Institut, les persones adequades per ocupar les vacants de patrons que es produeixin, segons el que disposen aquest estatuts.
b) Assumir la màxima representació de la Fundació en tota mena de relacions, actes i contractes, i davant de l’Estat, comunitats autònomes, províncies, municipis autoritats, centres, organismes, tribunals, magistratures, corporacions, societats i persones jurídiques i privades, exercint tots els drets, accions i excepcions, i seguint tot els tràmits, instàncies, incidències, recursos i procediments, expedients, reclamacions i judicis que competeixin a la Fundació, atorgant a aquest efecte els poders que cregui necessaris.
c)Adquirir i acceptar béns i drets per a la Fundació fent tota mena d’actes i contractes de compra, possessió, administració, alienació i gravamen de béns mobles i immobles.
d) Cobrar i percebre rendes, fruit, dividends, interessos, utilitats i qualsevol altre producte o benefici que es derivi de l’activitat de la Fundació i del seu patrimoni.
e) Efectuar tots els pagaments necessaris i els de les despeses prèvies per recaptar, administrar i protegir els fons amb què compta en cada moment la Fundació.
f) Fer les obres o construir els edificis que cregui necessaris per als fins propis de la Fundació, i decidir la forma més adequada de construcció sense necessitat de concurs, subhasta o autorització. 
g) Exercir en general totes les funcions d’administració, conservació, custòdia i defensa del béns de la Fundació, elaborar i presentar els pressupostos anuals de la Fundació.
h) Organitzar i dirigir el funcionament intern i extern de la Fundació; establir els reglaments de tota mena que consideri convenients.
i) Nomenar i separar lliurement la Comissió Gestora i el personal que, eventualment, pogués prestar el seus serveis professionals a la Fundació; assenyalar-ne sous, honoraris i gratificacions.
j) Controlar l’aplicació dels productes finals de la Fundació d’acord amb el seus objectius.
k) Assignar les facultats precedents que siguin legalment delegables al president de la Fundació i a un membre de la Comissió Gestora, perquè, mancomunadament, exerceixin l’administració quotidiana, efectuïn les compres i els pagaments necessaris,
contractin serveis i persones i tots quants actes siguin necessaris per al bon funcionament de la Fundació i la consecució dels seus objectius.
l) Declarar haver complert fidelment la voluntat dels fundadors reflectida en els objectius assenyalats en aquests estatuts.

Capítol V. Comissió Gestora

Article 18. La representació de la Fundació i l’execució dels acords del Patronat correspondran a una Comissió Gestora que designarà el Patronat d’acord amb els criteris d’eficàcia i representativitat. El president, director del Centre, i un membre de la Comissió Gestora, mancomunadament, disposaran l’oportuna escriptura de poders que legitimi les seves actuacions amb tercers i respondran davant del Patronat.
Article 19. La Comissió Gestora estarà formada:
a) El president que ho serà el director de l’Institut Jaume VICENS VIVES.
b)El Secretari i el tresorer, que ho seran de la Fundació i que poden recaure en la mateixa persona.
c)Un mínim de dos i un màxim de cinc persones més, socis de la Fundació i no necessàriament patrons, que seran elegits pel Patronat.
Article 20. Els càrrecs de la Comissió Gestora seran renovats cada quatre anys.

Capítol VI. Liquidació

Article 21. Si per qualsevol circumstància no es poguessin complir els objectius fundacionals, el Patronat acordarà l’extinció per majoria de dos terços i donarà als béns de la Fundació l’aplicació que estimi més convenient, complint el que disposa la Llei 1/1982, de fundacions privades Catalunya.