Coordinació d'Activitats Empresarials (Activitats pròpies del Dept. d'Educació)

L'objectiu del Procediment operatiu d'activitats pròpies del Departament d'Educació (PO/CE/12/1.1.00) és establir les actuacions que donin compliment a la normativa vigent en matèria de coordinació d'activitats empresarials, amb l'objecte de vetllar per la seguretat i la salut del personal tant propi com aliè en els centres de treball dependents del Departament d'Educació.

L'àmbit d'aplicació inclou qualsevol activitat pròpia que es desenvolupa en els centres de treball que pertanyen al Departament d'Educació que contracta o encarrega a una empresa, persona física aliena, o entitat amb competències delegades:

  • Informàtica (Serveis Centrals i serveis territorials)

  • Vetlladors (primària, secundària)

  • Monitors de migdia (llars d'infants)

  • Administratius de l'Estat (reforç, beques, Serveis Centrals, serveis territorials)

  • Subalterns (primària)

  • Formadors (primària, secundària, llar d'infants, adults, serveis educatius, Serveis Centrals, serveis territorials)

  • ...

 

Per a més informació veure https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/Coordinacio-activitats-empresarials/Activitats-propies-Departament/Pagines/default.aspx