Proves DELF pels alumnes que cursen Llengua francesa

Diplôme d’Études en Langue Française (DELF)

El Diploma d’estudis en llengua francesa o DELF és un certificat que expedeix el Ministeri d’Educació Nacional de França i que acredita oficialment el nivell en llengua francesa dels candidats estrangers de països no francòfons. Les proves són elaborades seguint l’enfocament d’acció definit pel MECR i avaluen el domini de les quatre competències lingüístiques: Comprensió Oral (CO), Comprensió Escrita (CE), Producció Escrita (PE) i Producció Oral (PO).

Els diplomes DELF,

  • són internacionalment reconeguts i permeten valorar les competències en francès, tant a nivell acadèmic com a nivell professional.
  • Permeten completar un bon currículum laboral, ja que aquests certificats són reconeguts per les administracions, les empreses i les institucions educatives.
  • Els DELF són certificacions que tenen validesa permanent, no caduquen. Totes les versions del DELF (tout public, junior, scolaire) tenen la mateixa validesa i els mateixos avantatges.
  • Els diplomes DELF-DALF són reconeguts per la CRUE, Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles.
  • El nivell B1 permet validar el títol universitari de Grau en la majoria de les comunitats autònomes.
  • El nivell B2 és requisit mínim per a l’obtenció d’una beca Erasmus i proporciona accés directe a les universitats franceses i a un gran nombre d’universitats europees i francòfones.

 

Per preparar les proves DELF, un cop validades les inscripcions, el professorat de Langue et Littérature Françaises inclou l’alumnat dins d’un programa on aquests disposen de tot el material necessari per a les seves pràctiques competencials particulars. Podeu visitar també la web de France Éducation International, on hi trobareu models d’exàmens oficials per a practicar, i la web de les Alliances Françaises de Catalunya per a qualsevol altre tipus d’informació de les diferents convocatòries.