Part estratègica

DIAGNOSI

En el procés de diagnosi, a part de les reunions amb la comissió digital, s’han utilitzat les següents eines:

  • Qüestionari SELFIE a equip directiu, docents i alumnat amb una participació del 80%, 58% i 69% a l’ESO i 0%, 67% i 71% a Batxillerat.
  • Recull d’indicadors digitals en els apartats de: estratègia digital, tipologia, equipaments, serveis i usos. 
  • Recull de documents de cultura digital en els àmbits de comunicació, famílies i alumnes i docents a partir d’una llista de verificació.
  • Experiència d’usuari a partir de llistes de verificació en 3 modalitats: usuari extern, usuari nou docent i usuari nova família.
  • Anàlisi dels canals de comunicació per docents, alumnes i famílies.
  • Elaboració de la visió digital del centre (característiques digitals del centre que es desitja a tres cursos vista). 

El centre presenta una maduresa digital mitjana/alta amb un conjunt de fortaleses i debilitats a les quals es dona resposta en la planificació estratègica.

 

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

 

Visteu l'enllaç següent:  Planificació estratègica

El centre disposa del Projecte JVVDigital per contrinuïr a la competència digital de tota la comunitat educativa

 

AVALUACIÓ

 

L’avaluació de la implementació de l’Estratègia digital de Centre es farà en dues fases per part de la comissió d’estratègia digital de centre:

  1. La comissió digital farà una validació qualitativa d’activitats acomplertes a final de cada curs.
  2. La comissió digital farà una valoració quantitativa dels percentatges d’assoliment dels indicadors respecte als objectius planejats a final del curs 2024-2025. S’avaluarà l’assoliment dels indicadors d’execució i d’impacte per separat.

En el període 2023-2025 es retran comptes de l’avaluació de l’estratègia digital al claustre i al Consell Escolar. 

A partir de la valoració dels indicadors d’impacte a la segona fase d’avaluació, els objectius en què l’assoliment no es consideri satisfactori seran inclosos en una nova estratègia digital pel període 2025-2028.