BATXILLERAT NOCTURN

"El Batxillerat Nocturn és una bona oportunitat per a cursar estudis post-obligatòris de batxillerat o bé acabar-los i poder accedir a estudis superiors" 

Per a més informacions sobre el batxillerat nocturn podeu contactar a través de: nocturn@jvvgirona.eu 

 

CONDICIONS PER FER EL BATXILLERAT EN RÈGIM NOCTURN  (curs 2023-24)

# Qui es pot matricular a Bat nocturn? Només es poden matricular en règim nocturn:

- Les persones que, en edat compresa entre setze i divuit anys, acreditin, per motius laborals o altres, la impossibilitat d’assistir a les classes en el règim diürn.

- Les persones que tinguin divuit anys o més.

Es podran cursar els estudis en més de dos anys, i amb un màxim de sis (a efectes d’aquest còmput, es tindran en compte els cursos en què la persona s’hagi matriculat en règim diürn). L’alumnat pot matricular-se d’un màxim de trenta-tres crèdits.


# Alumnat que vol canviar de règim diürn a nocturn:

- Si l’alumne no està en condicions de passar a 2n curs de batxillerat, haurà de matricular-se de tot el primer curs complert.

- Si l'alumne ha fet 1r de batxillerat diürn i te fins a 4 matèries pendents, pot cursar les pendents al règim nocturn.

- Si en acabar segon curs de diürn s’incorpora a nocturn i té matèries pendents, només haurà de cursar les pendents.

 

# Alumnat que a 1r de Batxillerat diürn te matèries no superades i vol cursar "només aquestes" al règim nocturn, i a continuació realitzar el 2n de batxillerat a nocturn:

En la taula següent s'indiquen les situacions que poden ocórrer en finalitzar l'avaluació extraordinària de 1r de batxillerat DIÜRN:

Nombre de matèries
no superades 
Conseqüències de l'avaluació 
0, 1, 2 S'accedeix a segon curs.
3, 4

Hi ha tres possibilitats: 

- Es pot romandre al mateix curs cursant només les matèries
que no s'han superat (per l'alumnat del JVV aquesta opció és vàlida si es cursa en el règim nocturn)

- Es pot romandre al mateix curs cursant les matèries que no s'han superat i dues o tres matèries de segon de batxillerat. En aquesta situació, cal elaborar un PI. (per l'alumnat del JVV aquesta opció és vàlida si es cursa en el règim nocturn)

- Es pot renunciar a totes les matèries aprovades i cursar de nou primer de batxillerat. La sol·licitud de renúncia s'ha de formalitzar en el centre i la resol el director o directora del centre.

A partir de 5 S'ha de cursar de nou tot primer de batxillerat.


 

# Horari (curs 2023-24)

Les classes es faran a primer de les 17:00 a 21:30 i a segon dos dies de les 17.00 a  les 22.20 i tres dies de les 17:00 a les 21.30,  amb  sis o  cinc sessions de classe, de dilluns a divendres, amb un descans de vint minuts entre la tercera i la quarta sessió (entre les 19:30 i les  19:50).

Totes les sessions de classe tindran una durada de 50 minuts.

 

# Estructura del Batxillerat Nocturn 

El batxillerat és una etapa de l’ensenyament secundari postobligatori que té una durada de dos cursos acadèmics, però que es pot fer en més de dos. Té, com els estudis diürns, tres blocs de matèries: les comunes, les de modalitat i les optatives.

 

# El treball de recerca 

El treball de recerca s’ha d’haver realitzat i aprovat en acabar el batxillerat. Els alumnes que procedeixin d’altres centres i tinguin el treball de recerca aprovat hauran de presentar una certificació de la nota atorgada en la seva avaluació en el moment de matricular-se. 
Atès que molts alumnes que accedeixen a 2n procedeixen d’altres centres, els caldrà una incorporació ràpida al programa de treball de recerca del centre. Durant la 1ª quinzena de curs hauran d’inscriure la seva proposta de treball i presentar la documentació pertinent.
La data de presentació i defensa del treball de recerca per l’alumnat de batxillerat nocturn serà a finals de març segons el calendari que es publica al portal del centre.

 

# El títol de Batxillerat 

Per superar el Batxillerat, cal haver aprovat totes les matèries de 1r i 2n i el treball de recerca. La nota de Batxillerat s’obtindrà de la mitjana aritmètica de totes les matèries dels dos cursos, en funció del nombre de crèdits que tingui assignats cada una.

 

# Canvis de matèries 

Durant el primer mes de classes, l’alumnat pot sol·licitar el canvi d’alguna de les matèries de modalitat que hagi triat, sempre que sigui compatible amb l’organització horària i de grups. En el cas de canvi de modalitat a l’inici de segon curs, l’alumnat haurà de preveure que, en acabar el batxillerat, haurà d’haver cursat almenys 4 matèries de la nova modalitat. 

L’alumnat que hagi cursat el primer i el segon curs, i li restin tres o menys matèries no superades, pot optar per cursar aquestes matèries o adscriure’s a una altra modalitat de la qual hauran d’haver cursat un mínim de 4 matèries; o bé matricular-se de les soltes i completar el currículum fins al punt d’estar en disposició d’obtenir una segona modalitat.

 

# Currículum 

Els alumnes de batxillerat nocturn han de cursar un currículum de 58 crèdits (24 en crèdits comuns, 32 de modalitat, incloses les optatives i 2 crèdits corresponents al treball de recerca).

 

# Matèries comunes. Distribució d'hores setmanal

Matèria

Primer curs

Segon curs

Llengua catalana

2

3

Llengua castellana

2

3

Idioma estranger

3

3

Història

-

3

Filosofia

2

-

Història de la filosofia

-

3

FRANJA 1: Matèria comuna d'opció

3

4

FRANJA 2: Matèria de modalitat 1

3

4

FRANJA 3: Matèria de modalitat 2

3

4 (o convalidació per l'Estada a l'Empresa* o matèria a cursar per l'IOC)

FRANJA 4: Matèria optativa (Psicologia), Religió o de modalitat a cursar per l'IOC

3

-

FRANJA 5: Matèria optativa (Creació Literària)

3

-

FRANJA 6: Matèria optativa (Matemàtica Aplicada per entendre el mon que ens envolta)

3 -

Tutoria

(1)

(1)

 

# Matèries de modalitat

A 1r de Batxillerat hi ha les matèries de modalitat (3) i les matèries optatives (3). La informació detallada serà donada durant la sesió individual d'assessorament en el moment de la matrícula per part del coordinador.

A 2n de Batxillerat hi ha 3 matèries de modalitat (i una quarta per als alumnes que no puguin acreditar 280 hores de treball). Algunes (fins a dues) es poden cursar mitjançant l’Institut Obert de Catalunya (IOC).


# Matèries optatives
 

El currículum del batxillerat es completa amb les matèries optatives. Aquestes es trien en el moment de la matícula o a principis de curs, previ assessorament amb el coordinador de nocturn.

 

*Estada a l’empresa  (curs 2023-24)

Es pressuposa que els alumnes de Nocturn han triat aquest règim d’estudis perquè compaginen els seus estudis amb el treball. Els alumnes que acreditin una experiència laboral igual o superior a 200 hores podran sol·licitar a la direcció del centre de batxillerat l’exempció de quatre crèdits, que es consideraran corresponents a la matèria optativa Estada a l’empresa. La sol·licitud corresponent haurà d’anar acompanyada d’una memòria, en la qual constarà:

- Descripció de l’empresa
- Descripció de les tasques que hi va desenvolupar l’alumne o alumna
- Certificat de vida laboral i còpia del contracte laboral

Si un alumne procedent de diürn ja hagués cursat aquesta matèria li constarà com a aprovada.

 

# Exempció de matèries optatives i / o treball de recerca 

Els alumnes procedents de cicles formatius de grau mitjà poden demanar l’exempció de les matèries optatives i del treball de recerca. Cal que l'alumne presenti una sol·licitud dirigida a la direcció del centre en el moment de matricular-se, acompanyada de la certificació del cicle formatiu cursat. 

Els alumnes procedents del règim diürn que tinguin aprovat el treball de recerca, no l’hauran de repetir.

 

# Baixes o anul·lació de matrícula 

Si no es pot continuar fent el curs per impossibilitat d’assistir a classe, us heu de donar de baixa (al despatx de la coordinació de nocturn i seguidament a secretaria) abans de finalitzar el mes d’abril i fer-ho saber al tutor o a la tutora. L'alumnat que falta injustificadament serà donat de baixa, després dels tràmits legals i de la comunicació adient.

 

# Preinscripcions 

IMPORTANT: El perìode per accedir a Estudis de nocturn està permanentment obert (segons dispoibilitat de places lliures).

- Alumnes nous: Podeu fer la preinscripció durant el perìode oficial de la preinscripció escolar (enguany, del 19 al 26 d'abril) o bé en qualsevol moment. Recordeu que les places són limitades.

- Si ja sou alumnes de nocturn, haureu de fer la preinscripció en el moment de recollir les notes.

 

#Prohibició de fumar 

El conjunt de totes les dependències del Centre: aules, laboratoris, biblioteca, passadissos, porxos, patis, etc., forma part de les àrees en què és prohibit de fumar, tal com estableix la llei. L’incompliment reporta l’obertura d’un expedient disciplinari.

 

# Delegats i delegades de grup 

Al mes d’octubre heu d’elegir els vostres delegats i delegades. Qualsevol problema de grup s’ha de canalitzar a través d’ells, que l’han de trametre al tutor o a la tutora.

 

# Assignatures pendents 

L’alumnat de nocturn, a diferència del de diürn, només ha de repetir les assignatures no aprovades.

 

# Identificació 

Cal que porteu sempre a sobre el DNI, o el carnet de l’institut, a fi de poder-vos identificar en qualsevol moment, i especialment a l’hora d’algun examen el professor del qual no us conegui prou bé.

 

# Accessos al centre 

Durant tot el curs l'accés al centre per a Nocturn és l'entrada sud de l'edifici (al carrer Muntanya) al costat de consergeria.