Assistència


Normativa

L’assistència a classe i a qualsevol altra activitat lectiva de les que li són pròpies, és obligatòria per al professorat i per a l’alumnat. L’alumnat d'ESO no pot sortir del centre en horari lectiu. 

El centre disposa de dos impresos per als pares que es poden recollir a consergeria o treure de l'agenda escolar :

  • Sol·licitud de permís de sortida del centre en horari lectiu

  • Justificació d’absències

Absències
Les absències es poden notificar per telèfon 972 200 130. Tot i així, qualsevol absència s'ha de justificar per correu al tutor a través de la intranet iEduca o bé utilitzant l'imprès de l'agenda.

En cas d'absència a exàmens o activitats avaluables cal seguir les indicacions de les NOFC. 

 

Sortida del centre en horari lectiu

Els alumnes que han de sortir del centre per qualsevol motiu, cal que portin omplert l’ imprès de permís de sortida. Aquest imprès l’omplen els pares i és necessari per a poder sortir en hores lectives. L’alumne ha de presentar abans de sortir l’imprès a un membre de la Junta directiva