ESO

El Currículum de l'ESO

Aquesta etapa té com a finalitat possibilitar que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal que consolidi la formació instrumental de l’ensenyament primari i completi la formació cultural.

Totes les àrees del currículum s’organitzen en unitats de programació d’una durada de 35 hores, que si es cursen a un ritme de 3 hores setmanals, duren un trimestre. D’entre aquestes unitats, n’hi ha de comunes (obligatòries per a tots els alumnes) i d'optatives. Aquestes darreres possibiliten que cada jove construeixi el propi currículum.

En aquesta etapa, els alumnes de 1r,2n,3r d’ESO han de cursar també cada any el treball de síntesi, que està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge concebudes per comprovar si s’han aconseguit, i fins a quin punt, les competències bàsiques formulades en els objectius generals. Es desenvolupa intensivament en una setmana a final de curs.

A quart d’ESO no hi ha treball de síntesi però hi ha el Projecte de Recerca, que està format per un conjunt d’activitats que predisposen l’alumnat a la recerca científica que posteriorment maduraran al Batxillerat. El Projecte de Recerca s’organitza intensivament en un període d'una setmana al llarg de curs.

Distribució de les matèries per cursos:

Matèria

ESO 1

ESO 2

ESO 3

ESO 4

Llengua catalana i literatura

3

3

3

3

Llengua castellana i Literatura

3

3

3

3

Llengua estrangera

3

4

3

3

Matemàtiques

3

3

4

4

Ciències de la naturalesa

3

3

4

-

Ciències socials, geografia i història

3

3

3

3

Educació física

2

2

2

2

Tecnologia

2

2

2

-

Educació visual i plàstica

2

2

-

-

Música

2

 -

2

-

 

 

 

 

 

Religió/Activitats culturals i cíviques

1

1

1

1

Matèries optatives

2

2

 2

 

Matèries optatives i itineraris

 

 

 

10

Tutoria

1

1

1

1

Treball de síntesi

*

*

*

-

Projecte de recerca

-

-

-

*

TOTAL

30

30

30

30

Els grups classe

El nostre centre és un institut amb 4 línies d'ESO (4 grups per nivell). Les agrupacions al primer curs es coordinen entre les tutories de Primària i de Secundària, procurant distribuir l'alumnat en quatre grups heterogenis.

A ESO1 i ESO2, en les matèries instrumentals (Català, Castellà i Matemàtiques) s'aplica el projecte SUPERA que consisteix en reduir considerablement la ràtio del grup classe per així augmentar l'atenció individual a l'alumnat. Es creen dos grups de classe més on s'hi imparteix aquestes matèries instrumentals des d'una perspectiva més de reforç, de consolidació d'aspectes bàsics i d'atenció a la diversitat.

A partir de segon d’ESO els grups poden canviar la seva composició d'acord amb els criteris de l'Equip de tutors, de l'Equip Docent i de la Comissió d’Atenció a la Diversitat

La tutoria

La tutoria té una gran importància a tota l’ESO, tal com està reflectit al Pla d'Acció Tutorial

Les sessions de tutoria tenen com a objectiu principal ajudar a l’autoconeixement de l’alumnat i al coneixement del grup; impulsar a conèixer i a acceptar les diferències entre els membres de la comunitat educativa i millorar-ne la convivència.

Hi ha una programació per a tots els alumnes del mateix nivell i es fan activitats de formació conjuntes:

Alimentació i nutrició

Prevenció de conductes sexuals de risc

Prevenció del consum de drogues, tabac i alcohol

Educació viària

Canvis a la pubertat

Visita a l’expo-jove

Treball per a l’igualtat

Orientació:acadèmica,personal professional i universitària

L’acció tutorial afecta i compromet l’actuació de tot el professorat del centre així com la d’altres professionals de la comunitat educativa.

El Projecte d’Acció Tutorial (PAT) concreta els aspectes organitzatius i funcionals de l’acció tutorial del centre, així com els processos de seguiment i d’avaluació.

L’acció tutorial és responsabilitat col·legiada del conjunt de professorat que intervé en un mateix grup, integrat en un mateix Equip Docent (EDO).

L’EDO coordina l’activitat educativa de l’alumnat, tant en el vessant acadèmic com en les activitats extraacadèmiques. Aplica la part del Projecte Curricular de Centre (PC) que té com a objectiu la formació humana (personal, social, professional i acadèmica) que les matèries no permeten impartir habitualment.

Les finalitats i àmbits de l’acció tutorial són tres:

L’orientació personal. Encaminada a proporcionar a l’alumnat una formació integral, facilitant-li l’autoconeixement, l’autogestió de les emocions, l’organització del temps d’estudi i del lleure, autoregulació, la seva adaptació en el medi i la presa de decisions meditada.

L’orientació escolar i acadèmica. La tutoria ajudarà l’alumnat a superar les dificultats relacionades amb els hàbits i metodologia d’estudi (procés d’aprenentatge, avaluació i autoavaluació, etc.), els itineraris acadèmics i la seva integració en el grup-classe. Des de l’acció tutorial caldrà vetllar també per la convivència i la participació entre l’alumnat (relació amb els altres, participació en el centre, habilitats socials, respecte per la diversitat, resolució de conflictes, habilitats comunicatives, etc.). Per tal de potenciar la convivència, l’institut desenvolupa un Projecte de Convivència a partir de la metodologia de la mediació escolar.

L’orientació professional. Pretén que l’alumnat faci una elecció professional i acadèmica d’acord amb la seva personalitat, aptituds i interessos. L’ajudarà a analitzar les perspectives de futur, els itineraris professionals, la situació de l’entorn, el món laboral, la presa de decisions professionals, etc.