EDUCACIÓ INCLUSIVA: Atenció a la diversitat i Escola inclusiva

L’educació inclusiva busca desenvolupar una educació que valori i respecti les diferències, veient-les com una oportunitat per tal d’optimitzar el desenvolupament personal i social i, d’aquesta manera, enriquir els processos d’ensenyament i aprenentatge, tenint present que la inclusió no es redueix al camp educatiu, sinó que és un objectiu transversal en tots els àmbits de la vida.

 

La inclusió escolar i la cohesió social són dos dels principis generals i estratègics que inspiren el sistema educatiu de Catalunya (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació).

Al centre s'aten alumnat que presenta mancances significatives en el seu aprenentatge o bé presenta desmotivació per a l’activitat escolar i, per tant, requereixen estratègies metodològiques i organitzatives prou diferenciades de les de l’aula ordinària per a l’assoliment de les competències bàsiques. Dins el marc d'una educació inclusiva de qualitat per tothom, el centre disposa de RECURSOS UNIVERSALS, ADDICIONALS INCLUSIUS per ajudar l'alumnat i atendre la diversitat del centre. 

Els currículums, iguals per tothom, aixequen barreres i no tenen en compte a l’alumnat situat en els extrems superiors i inferiors. A través de pautes del Disseny Universal per a l'aprenenetatge (DUA) també es dona resposta a la variabilitat dels alumnes donat que suggereix aplicar flexibilitat en relació a objectius, mètodes, materials i a l’avaluació.

 

A l'institut Jaume Vicens Vives s'atén la diversitat a través de 12 MESURES i RECURSOS D'ÈXIT ESCOLAR següents:

1- PROJECTE SUPERA a ESO12:

   - SUPERA ESO1: Dos subgrups intensius de millora de ràtio molt reduïda (SUPERA 1.1 i SUPERA 1.2) durant 9h/setmana cursen i reforcen les matèries de Matemàtiques, Llengua catalana i Llengua castellana a un ritme i nivell de continguts adequadament adaptats a les necessitats de l'alumnat.

   - SUPERA ESO2: Dos subgrups intensius de millora de ràtio molt reduïda (SUPERA 2.1 i SUPERA 2.2) on durant 11-14h/setmana cursen i reforcen les matèries de Matemàtiques, Llengua catalana, Llengua castellana, Tecnologia i Ciències experimentals a un ritme i nivell de continguts adequadament adaptats a les necessitats de l'alumnat.

 

2- ACCIONS INTEGRADORES (AI) a tota l'ESO:  és una atenció individualitzada: Són mesures flexibles, temporals i preventives que consisteixen en intervencions individuals d'atenció a l'educació en un marc d'esocla inclusiva. Els alumnes reben atenció de reforç individual o en petit grup. 

 

3- MATÈRIES AMB REFORÇ o AMB ENRIQUIMENT a l'ESO: a través de les optatives de reforç instrumental a l'ESO1 i ESO2

 

4- PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR a l'ESO: L'Aules Obertes (AO), Aula Projecte singular (APS 3r) i UEC (recurs extern)

Es tracta d'aplicar mesures addicionals per estimular la continuïtat formativa dels i de les alumnes amb dificultats d'aprenentatge i/o risc d'abandonament escolar.

   - ESO3A: Una Aula Oberta (AO3 o ESO3A) de 18 alumnes on, durant 17h a la setmana, s'hi imparteixen i es reforcen les matèries de Matemàtiques, Llengua catalana, Llengua castellana, Tecnologia,  Ciències experimentals i Ciències Socials a un ritme i nivell de continguts adequadament adaptats a les necessitats de l'alumnat.

   - ESO4A: Grup classe d'adaptació curricular (AO4 o ESO4A) on l'alumnat cursa totes les matèries curriculars (excepte les matèries optatives e nivell) a un ritme i nivell de continguts adequadament adaptats a les necessitats de l'alumnat.

   - FRACTAL (APS) Un projecte singular pensat per alumnat d’ESO34. A 3r curs te aula i grup propi. El projecte Fractal és un recurs d’atenció a la diversitat per atendre un grup reduït d’alumnes que presenten importants dificultats per seguir una escolarització ordinària i que no responen satisfactòriament als recursos d'atenció a la diversitat que ofereix el nostre centre. Aquests alumnes reben una acció tutorial individualitzada i una específica orientació educativa. La finalitat general del projecte és proporcionar una diversificació curricular que ajusti el grau i tipus d’ajut a les necessitats educatives específiques d’aquests alumnes; i en concret, oferir-los unes hores (12h) de treball pràctic en una empresa o entitat on puguin realitzar una formació preprofessional més adequada al seu perfil i a les seves necessitats o potencialitats.

  - UEC: Una Unitat d'Escolarització Compartida comporta una escolarització completament fora de l'institut, però compartida amb el centre ja què l’alumne/a continua estan matriculat al centre a efectes acadèmics i administratius. Es disposa a la zona d'una UEC dins a Girona i d'una altra a les afores de Girona.

 

5- PLANS INDIVIDUALS (PI per atendre individualment dificultats d’aprenentatge o altes capacitats.  El pla de suport individualitzat és el document que recull les valoracions i la presa de decisions dels equips docents, amb la participació de la família i de l'alumne o alumna, sobre la planificació de mesures, actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars.

 

6- MÚTIPLES DESDOBLAMENTS D'AULA (DES) a tota l'ESO, GRUPS FLEXIBLES PER NIVELLS a algunes matèries d'ESO4 i MÚLTIPLE OFERTA EDUCATIVA DE MATÈRIES OPTATIVES a tot el Batxillerat.

 

7- BATXILLERAT INTERNACIONAL (BI) per ALUMNAT AMB ALT INTERÈS EN APRENDRE I RENDIMENT: Es tracta d'un batxillerat exigent amb un currículum mixt que incorpora un conjunt de matèries determinades per l'Organització del Batxillerat Internacional (IBO) per fomentar l'excel·lència educativa i l'aprofundiment curricular, que va adreçat a alumnes amb un alt interès per l'aprenentatge (veure més informació a l'apartat de Batxillerat Internacional d'aquesta web).

 

8- BATXILLERAT en FRANCÈS (BATXIBAC) per ALUMNAT AMB ALT INTERÈS EN LLENGUA FRANCESA I RENDIMENT ACADÈMIC: El programa batxibac, impartit en els centres específicament autoritzats pel Departament d’Educació, permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França. L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de batxiller si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès.

 

9- AULA D'ACOLLIDA (AA) és un recurs orientat a la integració de l’Alumnat Nouvingut (AN) que procedeix d’altres països i que s’han incorporat per primera vegada al sistema educatiu de Catalunya en els darrers vint-i-quatre mesos i que desconeixen la llengua catalana. L’objectiu principal de l’Aula d’Acollida és oferir les eines bàsiques a aquests nois i noies per poder-se comunicar en català, garantir l’aprenentatge de la llengua, l’accés al currículum comú i el seu procés de socialització i integració.

Per això l’Aula és el punt de referència d’aquests alumnes i un marc de treball, però estan integrats a un grup classe perquè un dels objectius és que es puguin incorporar al més aviat possible al ritme normal de les aules ordinàries. A més de la tutora de l’Aula d’Acollida, tota la comunitat educativa vetlla  per facilitar que aprenguin la llengua catalana. Per a aquests alumnes s’elabora un Pla Individual Intensiu (PI) on s'organitza l’horari lectiu, les necessitats educatives a treballar i estableix els mecanismes de seguiment i avaluació del procés d’aprenentatge de la llengua catalana.

 

10- AULA DE SUPORT INTENSIU (SIEI)  Veure informació a l'apartat de la web (Atenció a la diversitat: mesures intensives)

 

11- SUPORT CONSTANT D'ORIENTACIÓ I ATENCIÓ A L'ALUMNAT  (DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ, TIS DE CENTRE)
El centre disposa d’un Departament d’Orientació format per un equip de psicopedagogues, psicòloga i tècnica d'integració social. La seva intervenció educativa consisteix en atendre pedagògicament tot l'alumnat, en especial l'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE). L'equip també assessora als docents en els temes pedagògics dels alumnes que tenen seguiment de l’EAP.

 

12- FOMENT DEL BENESTAR EMOCIONAL I BON CLIMA DE CENTRE  (TOT EL CENTRE) El centre participara en el profjecte d'innovació pedagògica #Aquiproubullying