Neteja

CONTRACTE DE NETEJA


Oferta de contractació del servei de neteja:

Per tal d’adequar el contracte als requisits que estableix la legislació en contractació pública – Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, cal adjudicar el proper contracte mitjançant el procediment obert (simplificat). S’adjunta la següent documentació:

Anunci de la formalització del contracte del servei de neteja:

L'Institut Jaume Vicens Vives ha signat el contracte del servei de neteja amb l'empresa GLOBAL NETEGES SL, de nacionalitat espanyola, el dia 30 de novembre de 2017 per un import total de 55.000 €, IVA exclòs, 66.550 €, IVA inclòs.

El termini d'execució d'aquest servei és de l'1 de gener al 31 de desembre de 2018.

 

Girona, 30 de novembre de 2017