Projecte ESTADA A L'EMPRESA (BAT)

L’estada a l’empresa és una matèria específica del currículum de batxillerat amb una funció essencialment orientadora que té com a objectiu fer conèixer als alumnes la realitat del món laboral. Consisteix bàsicament en un període de permanència i activitat dels alumnes en una empresa, entesa com a unitat de producció, distribució o de serveis. Durant l’estada, l’alumne pren contacte amb un camp professional vers el qual se sent motivat i, així, enfocar millor el seu projecte de futur acadèmic i professional.

La matèria ofereix als alumnes la possibilitat de conèixer l’estructura organitzativa d’una empresa i la gestió dels seus recursos humans, materials i energètics; les condicions legals que afecten les relacions laborals; i la identificació de les capacitats pròpies referides al món laboral per tal d’establir el seu itinerari formatiu i professional d’acord amb els seus interessos.

Permet posar en pràctica un seguit de procediments, habilitats i actituds generals que són indispensables per a la bona adaptació dels alumnes al món laboral futur (assistència, puntualitat, curiositat, creativitat, afany de superació, capacitat de treball individual i en grup, etc.). Es tracta d’un recurs que serveix a la funció orientadora del batxillerat, amb independència de la modalitat cursada, ja que permet que l’alumne canalitzi les seves preferències i capacitats en un context diferent de l’acadèmic i amb l’orientació adequada.

 

Aquest curs 2021-22, han participat un total de 27 alumnes i les entitats col·laboradores amb l'institut han estat:

Arxiu administratiu de Girona
Arxiu històric de Girona
Auto Taller Maluquer 25
Cambra de Comerç de Girona
Cambra de la Propietat de Girona
Càritas Girona
Estudi MARTI FRANCH Arquitectura del paisatge
Fanuc Iberia SLU
Fortià Arquitectes
Gabinet Mèdic
Gidonti,Clínica dental
Hospital Trueta
Master Products
Pauta, centre psicopedagògic
RIBAS ALVAREZ Assessors i consultors SL
Tot Oci SL.
  • Pràctiques a Gidonti
  • Pràctiques a l'Arxiu històric
  • Pràctiques a l'Arxiu
  • Pràctiques a Gabinet Mèdic