Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector. 

La formació professional s'organitza per famílies professionals que ordenen els ensenyaments en cicles de grau mitjà o de grau superior; amb la superació dels primers s'obté el títol de tècnic i amb la superació dels segons el de tècnic superior.

- El període de preinscripcions a les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà és del 13 al 21 de maig. La prova serà el 25 de maig.
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/  

- Web d'informació i d'assessorament estudis Cicles Formatius i professionals: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/

- Qüestionari d'Autoconeixement: http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/conec-interessos/questionari-autoconeixement/