Intercanvis i viatges

INTERCANVIS
Curs: 1r de Batxillerat
L'objectiu dels intercanvis que l'institut Jaume Vicens Vives programa amb altres centres estrangers
(Clavius Gymnasium de Bamberg, a Alemanya, Torring Gymnasium i Silkeborg Gymnasium a
Dinamarca ) és el desenvolupament cultural i lingüístic de l'alumnat i l'augment de la cohesió del
grup. També té com a objectiu servir d’eina en el procés de maduració personal de l'alumnat i ser un
estímul en el seu rendiment acadèmic.
La participació en l'intercanvi s'ha d'entendre com una oportunitat especial per obtenir una major
experiència cultural, acadèmica i humana en conèixer altres països, cultures, sistemes educatius i la
vida interna de famílies estrangeres.
VIATGES D’ESTUDIS
Curs: 1r de Batxillerat
Els viatges d’estudis tenen uns objectius molt semblants als Intercanvis, tot i que no hi ha un retorn
a nivell d’alumnat, ni Centre educatiu.
Es fa un viatge d’estudis en el cas del 1r A de BAT, que són l’alumnat que curs el Batxillerat
Internacional. L’objectiu del viatge a Ginebra és el CERN, l’organització europea per al recerca
nuclear.
En el seu cas, no és possible l’Intercanvi degut a que la major part d’ells estan en residències a
Girona, lluny del seu domicili, la qual cosa fa impossible acollir altre alumnat.
També s’organitza un viatge d’estudis amb l’alumnat que cursa la matèria de LLATÍ, que visita
Roma. S’hi afegeixen nois i noies que no poden acollir a ningú a casa seva per diferents
circumstàncies.
Curs 4t ESO
Viatge d’estudis a Madrid, dins el Projecte de Recerca de 4t d’ESO