Intercanvis i viatges

INTERCANVIS
Curs: 1r de Batxillerat
L'objectiu dels intercanvis que l'institut Jaume Vicens Vives programa amb altres centres estrangers
(Clavius Gymnasium de Bamberg, a Alemanya, Torring Gymnasium i Silkeborg Gymnasium a
Dinamarca ) és el desenvolupament cultural i lingüístic de l'alumnat i l'augment de la cohesió del
grup. També té com a objectiu servir d’eina en el procés de maduració personal de l'alumnat i ser un
estímul en el seu rendiment acadèmic.
La participació en l'intercanvi s'ha d'entendre com una oportunitat especial per obtenir una major
experiència cultural, acadèmica i humana en conèixer altres països, cultures, sistemes educatius i la
vida interna de famílies estrangeres.
VIATGES D’ESTUDIS
Curs: 1r de Batxillerat
Els viatges d’estudis tenen uns objectius molt semblants als Intercanvis, tot i que no hi ha un retorn
a nivell d’alumnat, ni Centre educatiu.
Es fa un viatge d’estudis en el cas del 1r A de BAT, que són l’alumnat que curs el Batxillerat
Internacional. L’objectiu del viatge a Ginebra és el CERN, l’organització europea per al recerca
nuclear.
En el seu cas, no és possible l’Intercanvi degut a que la major part d’ells estan en residències a
Girona, lluny del seu domicili, la qual cosa fa impossible acollir altres nois i noies.
També s’organitza un viatge d’estudis amb l’alumnat que cursa la matèria de LLATÍ, que visita
Roma. S’hi afegeixen nois i noies que no poden acollir  ningú a casa seva per diferents
circumstàncies.
Curs 4t ESO
Viatge d’estudis a Madrid, dins el Projecte de Recerca de 4t d’ESO