Estudis de Batxillerat

ESTRUCTURA DEL BATXILLERAT

El Batxillerat és una etapa de l’ensenyament secundari postobligatori que té una durada de dos cursos acadèmics. En matricular-se a 1r curs, cal triar quina modalitat es vol estudiar. En total hi ha 3 modalitats, que són les següents:

 • Ciències i Tecnologia

 • Humanitats i Ciències Socials

 • Artístic

  Al nostre Institut s'imparteixen les dues primeres modalitats.

  DISTRIBUCIÓ DE MATÈRIES:

  PART COMUNA. Matèries comunes:

  Són les matèries obligatòries per a tots els alumnes, sigui quina sigui la modalitat que hagin escollit.
  Les matèries comunes del batxillerat tenen com a finalitat aprofundir en la formació general de l'alumnat, augmentar la seva maduresa intel·lectual i humana i aprofundir en aquelles competències generals que tenen un caràcter més transversal i afavoreixen l'aprenentatge continu.

  PART DIVERSIFICADA

  Matèries de modalitat

  Són les matèries pròpies de la modalitat escollida. Les matèries de modalitat del batxillerat tenen com a finalitat proporcionar una formació de caràcter específic vinculada a la modalitat triada que orienti en un àmbit de coneixement ampli, desenvolupi les competències que hi tenen més relació, prepari per a una varietat d’estudis posteriors i afavoreixi la inserció en un determinat camp laboral. Els alumnes i les alumnes han de cursar en el conjunt dels dos cursos del batxillerat un mínim de sis matèries de modalitat. Cada curs s'ofereixen quatre franges de matèries de modalitat.

  Matèries específiques:

  Les matèries optatives en el batxillerat contribueixen a completar la formació de l’alumnat aprofundint en aspectes propis de la modalitat escollida o del centre, o ampliant les perspectives de la formació general. En una de les franges de modalitat de primer curs s’ofereixen matèries optatives de quatre hores (francès, música) o bé dues optatives de dues hores cadascuna.

  TREBALL DE RECERCA:

  Durant el 1r curs i a l’inici de 2n s’ha de presentar el Treball de recerca. És un treball individual d’investigació en el qual s’ha de demostrar l’habilitat per trobar informació, organitzar-se i treure conclusions pròpies.