ESO

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

En acabar l’ensenyament primari tant els pares com els nois i noies mostren una inquietud davant d’una sèrie de canvis en les seves vides. Es troben amb uns canvis físics i psicològics, la pubertat, el començament de l’adolescència; a més a més comença una nova etapa en la seva educació: l’ESO, surten de l’escola per anar a l’institut on aniran completant la seva formació i maduració com a persones.

L’experiència d’un seguit d’anys ens ha demostrat que és molt important que els nois i noies vinguin a l’institut i es sentin a gust, no tinguin por a allò que els és desconegut.


Currículum de l'ESO 

Aquesta etapa té com a finalitat possibilitar que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal que consolidi la formació instrumental de l’ensenyament primari i completi la formació cultural.

Totes les àrees del currículum s’organitzen en crèdits, és a dir, unitats de programació d’una durada de 35 hores, que, si es cursen a un ritme de 3 hores setmanals, duren un trimestre. Les Matemàtiques han incrementat 1 hora a 2n i 4t d’ESO. D’entre aquests crèdits, n’hi ha de comuns (obligatoris per a tots els alumnes) i de variables (d’opció optativa per als alumnes). Aquests darrers possibiliten que cada jove construeixi el propi currículum.

En aquesta etapa, els alumnes de 1r.,2n.,3r. d’ESO han de cursar també cada any el treball de síntesi, que està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge concebudes per a comprovar si s’han aconseguit, i fins a quin punt, les competències bàsiques formulades en els objectius generals. Es desenvolupa intensivament en una setmana a final de curs.

A quart d’ESO no hi ha treball de síntesi però hi ha el Projecte de recerca, que està format per un conjunt d’activitats que predisposen a l’alumnat a la recerca científica que posteriorment maduraran al Batxillerat. El Projecte de recerca s’organitza intensivament en una setmana a final de curs.

Àrees

 • Llengua catalana i Literatura, Llengua castellana i Literatura
 • Llengües estrangeres
 • Ciències de la naturalesa
 • Ciències socials, geografia i història
 • Educació física
 • Tecnologia
 • Educació visual i plàstica
 • Música
 • Matemàtiques

 

La distribució per aquest curs en el nostre centre és la següent:

Matèria

ESO 1

ESO 2

ESO 3

ESO 4

 

 

Desdobl

 

Desdobl

 

Desdobl

 

Desdobl

Llengua catalana i literatura

3

 

3

 

3

 

3

 

Llengua castellana i Literatura

3

 

3

 

3

 

3

 

Anglès

2

1

2

1

3

1

2

1

Matemàtiques

3

 

3

 

3

 

4

 

Resolució de problemes

1

 

1

 

1

 

 

-

Ciències de la naturalesa

2

1

2

1

2+2 (c)

 

OPC

 

Ciències socials, geografia i història

3

 

3

 

3

 

3

 

Educació física

2

 

2

 

2

 

2

 

Tecnologia

1

1

1

1

1

1

OPC

 

Educació visual i plàstica

2

 

2

 

 

 

OPC

 

Música

2

 

2

 

 

 

OPC

 

Religió /Cultura i educació en valors

1

 

1

 

1

 

1

 

Taller d'escriptura

1

 

1

 

 

 

 

 

Matèries optatives

 

 

 

 

3(d)

 

10

 

Tutoria

1

 

1

 

1

 

1

 

Treball de síntesi

(b)

 

(b)

 

(b)

 

 

 

Projecte de recerca

 

 

 

 

 

 

(b)

 

TOTAL

30

30

30

30


(OPC) A 4ESO, els alumnes fan 3 matèries optatives organitzades en itineraris
(b) El treball de síntesi i el projecte de recerca es faran de manera intensiva en un o dos períodes lectius.
(c) A 3ESO es fan dues hores de biologia i geologia i dues hores de física i química. Es desdobla quinzenalment.
(d) L'optativa de Francès, segona llengua, té continuïtat a 4ESO.

La tutoria

La tutoria té una gran importància a tota l’ESO. Té com a objectius principals l’ajuda a l’autoconeixement de l’alumnat i al coneixement de grup. La tutoria ajuda a conèixer i a acceptar les diferències entre els membres de la comunitat educativa. Hi ha una programació per a tots els alumnes del mateix nivell i es fan activitats de formació conjuntes:

 • Hàbits de salut (alimentació i nutrició, higiene de la son, etc.)
 • Prevenció de conductes sexuals de risc
 • Prevenció del consum de tabac i alcohol
 • Educació viària
 • Canvis a la pubertat
 • Visita a l’expo-jove
 • Treball per a l’igualtat
 • Orientació professional i universitària.

L’acció tutorial afecta i compromet l’actuació de tots i cadascun dels professors del centre així com la d’altres elements de la comunitat educativa.

El Projecte d’Acció Tutorial (PAT) concreta els aspectes organitzatius i funcionals de l’acció tutorial del nostre centre, així com els processos de seguiment i d’avaluació.

L’acció tutorial és responsabilitat col·legiada del conjunt de professorat que intervé en un mateix grup, integrat en un mateix Equip Docent (EDO).

L’EDO coordina l’activitat educativa de l’alumnat, tant en el vessant acadèmic com en les activitats extraacadèmiques. Aplica la part del Projecte Curricular de Centre (PCC) que té com a objectiu la formació humana (personal, social, professional i acadèmica) que les matèries no permeten impartir habitualment.

Les finalitats de l’acció tutorial són tres:

 1. L’orientació personal. Té per finalitat proporcionar a l’alumnat una formació integral, facilitant-li l’autoconeixement, l’autogestió de les emocions, l’organització del temps d’estudi i del lleure, autoregulació, la seva adaptació en el medi i la presa de decisions meditada.
 2. L’orientació escolar i acadèmica. La tutoria ajudarà l’alumnat a superar les dificultats relacionades amb els hàbits i metodologia d’estudi (procés d’aprenentatge, avaluació i autoavaluació, etc.), els itineraris acadèmics i la seva integració en el grup-classe. Des de l’acció tutorial caldrà vetllar també per la convivència i la participació entre l’alumnat (relació amb els altres, participació en el centre, habilitats socials, respecte per la diversitat, resolució de conflictes, habilitats comunicatives, etc.). Per tal de potenciar la convivència. L’institut desenvolupa un Projecte de Convivència a partir de la metodologia de la mediació escolar.
 3. L’orientació professional. Pretén que l’alumnat faci una elecció professional i acadèmica d’acord amb la seva personalitat, aptituds i interessos. L’ajudarà a analitzar les perspectives de futur, els itineraris professionals, la situació de l’entorn, el món laboral, la presa de decisions professionals, etc.


Els grups classe


El nostre centre és un institut amb 4 línies (4 grups per curs).

Les agrupacions al primer curs d’ESO es coordinen entre les tutories de Primària i de Secundària, procurant distribuir l'alumnat en quatre grups homogenis.  A partir de segon d’ESO els grups canvien la seva composició d'acord amb els criteris de l'Equip de Tutors, l'Equip Docent i la Comissió d’Atenció a la Diversitat.


El projecte TACeduCAT

El curs 2009-2010 es va iniciar a 1r d’ESO una innovació metodològica i tecnològica molt important: introduir l’alumnat al currículum establert mitjançant les noves tecnologies TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i la Comunicació).

El projecte TACeduCAT suposa la utilització de llibres digitals a l'ESO, materials educatius elaborats que es troben a Internet o al servidor de l'institut i d'ordinadors personals. Aquests recursos es combinen i es complementen amb quaderns de treball en paper, lectura i ús de llibres en paper i altres.

Material escolar digital per a tots els nivells d'ESO:

Llibres de les àrees curriculars de secundària obligatòria, tots allotjats a la multiplataforma Weeras.

Consultes: educat@jvvgirona.eu, consultes en línea i personalitzades setmanalment.


En acabar l'ESO... 

En acabar aquesta etapa, els alumnes reben una acreditació d’escolarització i, a més, si han assolit els objectius establerts, obtenen el títol de Graduat en Educació Secundària.

Quan es finalitza satisfactòriament, l’alumne té, pel que fa als estudis, dues opcions: cursar els cicles formatius de grau mitjà o accedir al Batxillerat. D’altra banda, també pot incorporar-se al món del treball, perquè ja té l’edat mínima per accedir-hi.