Batxillerat

BATXILLERAT DIÜRN

Estructura del Batxillerat 

El batxillerat és una etapa de l’ensenyament secundari postobligatori que té una durada de dos cursos acadèmics. En matricular-se a 1r curs, cal triar quina modalitat es vol estudiar. En total hi ha 3 modalitats, que són les següents:

  • Ciències i Tecnologia
  • Humanitats i Ciències Socials
  • Artístic.

A l’institut Jaume Vicens Vives, s’imparteixen les dues primeres modalitats en els estudis diürns, si bé, dins les diferents modalitats, poden establir-se itineraris particularitzats.

Les matèries estan organitzades per crèdits. Cada crèdit equival a unes 35 hores lectives

Distribució de les matèries:

Part comuna

Part diversificada

Matèries comunes

Matèries de modalitat i la comuna opció

Matèries específiques

Treball de recerca

Són les matèries obligatòries per a tots els alumnes, sigui quina sigui la modalitat que hagin escollit. 
Les matèries comunes del batxillerat tenen com a finalitat aprofundir en la formació general de l'alumnat, augmentar la seva maduresa intel·lectual i humana i aprofundir en aquelles competències generals que tenen un caràcter més transversal i afavoreixen l'aprenentatge continu.

Són les matèries pròpies de la modalitat escollida. Les matèries de modalitat del batxillerat tenen com a finalitat proporcionar una formació de caràcter específic vinculada a la modalitat triada que orienti en un àmbit de coneixement ampli, desenvolupi les competències que hi tenen més relació, prepari per a una varietat d’estudis posteriors i afavoreixi la inserció en un determinat camp laboral. Els alumnes i les alumnes han de cursar en el conjunt dels dos cursos del batxillerat un mínim de sis matèries de modalitat. Cada curs s'ofereixen quatre franges de matèries de modalitat.  

 

Les matèries específiques en el batxillerat contribueixen a completar la formació de l’alumnat aprofundint en aspectes propis de la modalitat escollida o del centre, o ampliant les perspectives de la formació general. En una de les franges de modalitat de primer curs s’ofereixen matèries optatives de quatre hores (francès, música) o bé dues optatives de dues hores cadascuna.

Durant el 1r curs i a l’inici de 2n s’ha de presentar el Treball de recerca. És un treball individual d’investigació en el qual s’ha de demostrar l’habilitat per trobar informació, organitzar-se i treure conclusions pròpies.

62 crèdits

 

Distribució horària de les Matèries

Matèria

Crèdits primer curs

Crèdits segon curs

 

 

Desdobl

 

Desdobl

Llengua catalana i literatura

1

1

1

1

Llengua castellana i literatura

1

1

1

1

Idioma estranger

2

1

2

1

Educació física

2

 

0

 

Filosofia i ciutadania

2

 

0

 

Ciències per al món contemporani

2

 

0

 

Història de la filosofia

0

 

3

 

Història

0

 

3

 

Tutoria

1

 

1

 

Matèria comuna d'opció(*)

4

 

4

 

Matèria de modalitat 2

4

 

4

 

Matèria de Modalitat 3

4

 

4

 

Matèria de Modalitat 4

4

 

4

 

(*) Opció

Matèria

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Matemàtiques I

HUMANITATS

Llatí I

CIÈNCIES SOCIALS

Matem. aplicades CS I

ARTS

Fonaments de les arts I

 

El treball de recerca

Durant el 1r curs i a l’inici del 2n s’ha de realitzar el Treball de recerca; té una assignació global de 70 hores lectives. És un treball individual d’investigació en el qual s’ha de demostrar l’habilitat per trobar informació, organitzar-se i treure conclusions pròpies. Un professor tutor orienta cada alumne en el procés i el treball. Finalment s’ha d’exposar davant d’un tribunal de professors. És obligatori i té un valor del 10% de la nota global del Batxillerat.

Cada any s’editen Normes de treball de recerca i El llibret d’estil per un treball d’investigació on es donen ls indicacions, el calendari de seguiment i l’avaluació d’aquest treballs. (més informació Treball de recerca)

El calendari concret s’informa des de la tutoria del batxillerat. Com a norma general, s’escull el tema i s’assigna tutor a cada alumne a l'inici del segon trimestre de 1BAT, que començarà el treball i el continuarà fins el 15 de juny, i presentarà el primer esborrany al tutor. Una vegada revisat l’esborrany l’alumne acabarà el treball i el presentarà al tutor el 15 de setembre. El tutor farà l’ultima revisió i indicarà els canvis que han de fer-s’hi. El lliurament definitiu és el 15 d’octubre.


El títol de Batxillerat

Per passar de 1r a 2n curs, cal que l’alumne superi totes les matèries de 1r, llevat de dues, com a màxim, que haurà de recuperar el setembre. Els alumnes que tinguin 3 o 4 matèries pendents  de 1r. BAT tindran 3 opcions:

  • Matricular-se al 1BAT sencer renunciant a les qualificacions del curs anterior.
  • Matricular-se només de les 3 o 4 matèries en les quals hagi obtingut qualificació negativa.
  • Matricular-se a 1BAT amb la possibilitat de millorar nota.

Per superar el Batxillerat, cal haver aprovat totes les matèries de 1r i 2n i el treball de recerca. Si l’alumne té més de tres matèries suspeses de segon curs podrà repetir només aquestes matèries en concret. La nota de Batxillerat s’obtindrà de la mitjana aritmètica de totes les matèries dels dos cursos més la del treball de recerca (un punt de màxima nota), en funció del nombre de crèdits que tingui assignats cada una.

 

Les matèries de les PAU

En acabar el batxillerat, l’alumne que vulgui accedir a la Universitat haurà de presentar-se a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). La nota de les PAU és el resultat de la mitjana artimètica entre el 40% de la qualificació global de les PAU i el 60% de la nota mitjana de l’expedient de batxillerat.  Les proves constaran de dues fases, una fase general que obligatòriament s’haurà de superar per accedir a la universitat i una fase específica, de caràcter voluntari, que l’estudiant podrà realitzar per millorar la nota obtinguda en la fase general.
A les PAU els alumnes s’han d’examinar de totes les matèries comunes, les de modalitat obligatòria i una de modalitat més, segons l’opció triada. Les matèries de modalitat obligatòries són:

FASE GENERAL 
(obligatòria)

FASE ESPECÍFICA 
(per apujar nota)

Llengua catalana i literatura

Matèries de modalitat associades a la branca de coneixement del grau que es vol cursar.

Llengua castellana i literatura

Llengua estrangera

Història o filosofia (a triar-ne una)

Una matèria de modalitat a triar.L'estada a l'empresa

Entre les matèries optatives del centre s’haurà d’oferir una estada a l’empresa. Aquesta estada tindrà una durada d’unes 140 hores. A efectes d’avaluació i de còmput de crèdits, l’estada a l’empresa equivaldrà a quatre crèdits.
Durant l’estada, l’alumnat prendrà contacte amb el camp professional pel qual se senti motivat, cosa que li facilitarà enfocar millor el seu projecte acadèmic i professional de futur.