Atenció a la diversitat

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

 

Aula d’Acollida

L’Aula d’Acollida (AA) és un recurs orientat a la integració de l’Alumnat Nouvingut (AN), és a dir, els alumnes que procedeixen d’altres països que s’han incorporat per primera vegada al sistema educatiu de Catalunya en els darrers vint-i-quatre mesos i que desconeixen la llengua catalana.

El curs 2006-2007 va entrar en funcionament l’Aula d’Acollida de l’Institut Jaume Vicens Vives i  atén alumnat procedent de països tan diversos com Brasil, Colòmbia, Equador, Hondures, Marroc, Perú, Romania, Rússia, Ucraïna, Veneçuela, Xile, Xina...

L’Aula s’estructura de manera flexible en funció de les necessitats de l’alumnat que cal atendre, a partir de la seva escolarització prèvia, la seva llengua d’origen o altres característiques que poden determinar les seves necessitats específiques diferenciades.

L’objectiu principal de l’Aula d’Acollida és oferir les eines bàsiques a aquests nois i noies per poder-se comunicar en català, garantir l’aprenentatge de la llengua, l’accés al currículum comú i el seu procés de socialització i integració.

Per això l’Aula és el punt de referència d’aquests alumnes i un marc de treball, però estan integrats a un grup classe perquè un dels objectius és que es puguin incorporar al més aviat possible al ritme normal de les aules ordinàries. A més de la tutora de l’Aula d’Acollida, tota la comunitat educativa vetlla  per facilitar que aprenguin la llengua catalana.

Per a aquests alumnes s’elabora un Pla Individual Intensiu (PII), que és un document que, entre d’altres informacions, organitza l’horari lectiu, les necessitats educatives a treballar i estableix els mecanismes de seguiment i avaluació del procés d’aprenentatge de la llengua catalana.


"Aula oberta"

El Centre disposa de diverses "aules obertes" per atendre l’alumnat d’ESO. Atenen alumnes que presenten mancances significatives en els seus aprenentatges, baix nivell d’autoestima o desmotivació per a l’activitat escolar i, per tant, requereixen estratègies metodològiques i organitzatives prou diferenciades de les de l’aula ordinària per a l’assoliment de les competències bàsiques en les àrees instrumentals. En la resta d’àrees, s’integren dins dels aprenentatges del grup classe ordinari.

L'accés a l' "aula oberta" per part de l'alumnat no és permanent sinó que s'hi integra en períodes de diferent durada segons les necessitats educatives.


Projecte Fractal

És un projecte singular pensat per alumnat de segon cicle d’ESO.

El projecte Fractal és un recurs d’atenció a la diversitat per atendre un grup reduït d’alumnes que presenten importants dificultats per seguir una escolarització ordinària i que no responen satisfactòriament als recursos d'atenció a la diversitat que ofereix el nostre centre. Aquests alumnes reben una acció tutorial individualitzada i orientació educativa.

La finalitat general del projecte Fractal és proporcionar una diversificació curricular que ajusti el grau i tipus d’ajut a les necessitats educatives específiques d’aquests alumnes; i en concret, oferir-los unes hores (12 com a màxim) de treball pràctic en una empresa on puguin realitzar una formació preprofessional més adequada al seu perfil i a les seves necessitats o potencialitats.