Batxillerat internacional


Perfil de l'Alumnat de batxillerat internacional

L’alumne de batxillerat internacional és un alumne amb interès i motivació en el camp de les matemàtiques, les ciències i les humanitats. 

En tractar-se d’uns estudis exigents, que pretenen el tractament de la diversitat de l’alumnat, el primer tret del perfil és tenir ganes d’aprofundir en les matèries, adquirir uns mètodes de treball rigorosos i acostumar-se a uns nous hàbits d’estudi que requereixen més esforç.

Honestedat acadèmica: dels principis a la pràctica

https://docs.gestionaweb.cat/1903/la-probidad-academica-en-el-programa-del-diploma-1-1184204.pdf

Document Honestedat Acadèmica Institut Jaume Vicens Vives

Informació sobre el programa del Diploma del batxillerat internacional en l’institut Jaume Vicens Vives

Els programes del BI estan determinats per l'Organització del Batxillerat Internacional (IBO), que estableix el currículum i l'avaluació. Periòdicament es fa una avaluació del desenvolupament del programa en el centre.

El currículum del Programa del Diploma del BI inclou per una part, sis matèries, de les quals han de fer uns exàmens especials al final del segon curs. Tres són a nivell superior (programa més extens i aprofundit), i tres a nivell mitjà. Per altra part s’han de fer tres components propis del programa:

  • La Teoria del Coneixement és un curs interdisciplinari en el qual es cerquen respostes a preguntes com ara: Què s’entén per coneixement des de diferents àmbits de la cultura? Com s’arriba a conèixer?, etc.
  • La monografia equival al treball de recerca de la LOE però amb unes condicions que li són pròpies.
  • Les activitats CAS (Creativitat, Acció i Servei) volen incidir en els aspectes educatius extra-acadèmics. En aquestes activitats l’alumnat ha de portar a terme programes creatius que impliquin una acció i un servei comunitari, tant a la nostra pròpia comunitat com en àmbits més amplis, locals, nacionals i internacionals. Són activitats complementàries que es poden desenvolupar en el marc del centre o fora. Part d'aquestes activitats les hauran de fer dins el projecte de centre jvvsolidari.

Les sis matèries que es cursaran en el nostre centre per cada modalitat

 

 

 

Tot l’alumnat cursarà a nivell superior la llengua A: Literatura catalana i a nivell mitjà la llengua B: Anglès.

La modalitat de Ciències i Tecnologia: tots els alumnes fan Matemàtiques i Física a nivell superior, Química i Filosofia a nivell mitjà. 

Compatibilitat BI – Batxillerat

Per tal de poder fer simultàniament els dos batxillerats, els estudiants de BI faran també les matèries obligatòries del batxillerat que no són dins del programa del Diploma del BI. Concretament, faran la Llengua espanyola, l’Educació física(1r curs) i una altra matèria de modalitat per tal de completar el currículum. Tots els alumnes del BI estaran doncs cursant un dels itineraris de batxillerat que marca la llei.

El total d’hores setmanals serà aproximadament de 33 hores tant a primer com a segon. L’horari serà intensiu de matins (08:15 a 14:45) i la tarda de dilluns fins a les 18 hores.

Itinerari científic-tecnològic

Matemàtiques, Química, Física, i Biologia o Dibuix Tècnic (1r i 2n curs)


Procés de sol·licitud i temporització

Període de preinscripció: del 6 de febrer al 25 de març de 2022

1.- Inscripció a través de la pàgina web www.cims-cellex.cat

2.- Inscripció a l'Institut J.Vicens Vives a través del formulari:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8cs8UEuI_SnQjmf74WEUWtywIheONWKqLlGkjTKENWZaZPw/viewform?usp=sf_link

 

Portes obertes BI al Jaume Vicens Vives: 23 de febrer de 2022

Proves de selecció: dissabtes 2 i 9 d'abril de 2022


Procediment

Els pares de l’alumnat interessat han de fer la inscripció a través de la pàgina de Cims-Cellex anteriorment esmentada (punt 1) i posteriorment omplir el formulari d'inscripció al nostre Institut (punt 2). En aquesta sol·licitud hauran de:

  1. Complimentar les dades personals requerides
  2. Escollir la modalitat de batxillerat a què es vol pre-inscriure 

Posteriorment:

  1. Presentar-se a les proves de matemàtiques, física i llengua ( Podeu consultar el temari de matemàtiques i física aquí: TEMARI DE FÍSICA I MATEMÀTIQUES ). El dia de la prova, l’alumnat  haurà de dur l’imprès de sol·licitud complimentat amb totes les dades de la família i de l’alumne, signat degudament. També s’haurà de lliurar l’expedient acadèmic de tercer d’ESO i la primera avaluació de quart d’ESO.
  2. Corregides les proves, es convocaran els alumnes preseleccionats a una entrevista personal. Les entrevistes seran duran el mes d'abril (s'avisarà personalment).
  3. Al maig podran fer la consulta d'admissió.

PER ALGUNA CONSULTA MÉS ESPECÍFICA ADREÇAR-SE AL CORREU : bi@jvvgirona.eu

PER MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL PROGRAMA CIM'S CELLEX DE BEQUES : www.cims-cellex.cat

 

Altres centres de Catalunya on s'imparteix el B.I. :