BATXILLERAT INTERNACIONAL (BI)


Perfil de l'Alumnat de batxillerat internacional

L’alumne de batxillerat internacional és un alumne amb interès i motivació en el camp de les matemàtiques, les ciències i les humanitats. 

En tractar-se d’uns estudis exigents, que pretenen el tractament de la diversitat de l’alumnat, el primer tret del perfil és tenir ganes d’aprofundir en les matèries, adquirir uns mètodes de treball rigorosos i acostumar-se a uns nous hàbits d’estudi que requereixen més esforç.

Honestedat acadèmica: dels principis a la pràctica

https://docs.gestionaweb.cat/1903/la-probidad-academica-en-el-programa-del-diploma-1-1184204.pdf

Document Honestedat Acadèmica Institut Jaume Vicens Vives

Informació sobre el programa del Diploma del batxillerat internacional en l’institut Jaume Vicens Vives

Els programes del BI estan determinats per l'Organització del Batxillerat Internacional (IBO), que estableix el currículum i l'avaluació. Periòdicament es fa una avaluació del desenvolupament del programa en el centre.

El currículum del Programa del Diploma del BI inclou per una part, sis matèries, de les quals han de fer uns exàmens especials al final del segon curs. Tres són a nivell superior (programa més extens i aprofundit), i tres a nivell mitjà. Per altra part s’han de fer tres components propis del programa:

 • La Teoria del Coneixement és un curs interdisciplinari en el qual es cerquen respostes a preguntes com ara: Què s’entén per coneixement des de diferents àmbits de la cultura? Com s’arriba a conèixer?, etc.
 • La monografia equival al treball de recerca de la LOE però amb unes condicions que li són pròpies.
 • Les activitats CAS (Creativitat, Acció i Servei) volen incidir en els aspectes educatius extra-acadèmics. En aquestes activitats l’alumnat ha de portar a terme programes creatius que impliquin una acció i un servei comunitari, tant a la nostra pròpia comunitat com en àmbits més amplis, locals, nacionals i internacionals. Són activitats complementàries que es poden desenvolupar en el marc del centre o fora. Part d'aquestes activitats les hauran de fer dins el projecte de centre jvvsolidari.

Les sis matèries que es cursaran en el nostre centre per cada modalitat:

 

 

 

Tot l’alumnat cursarà a nivell superior la llengua A: Literatura catalana i a nivell mitjà la llengua B: Anglès.

La modalitat de Ciències i Tecnologia: tots els alumnes fan Matemàtiques i Física a nivell superior, Química i Filosofia a nivell mitjà. 

Compatibilitat BI – Batxillerat

Per tal de poder fer simultàniament els dos batxillerats, els estudiants de BI faran també les matèries obligatòries del batxillerat que no són dins del programa del Diploma del BI. Concretament, faran la Llengua espanyola, l’Educació física(1r curs) i una altra matèria de modalitat per tal de completar el currículum. Tots els alumnes del BI estaran doncs cursant un dels itineraris de batxillerat que marca la llei.

El total d’hores setmanals serà aproximadament de 33 hores tant a primer com a segon. L’horari serà intensiu de matins (08:15 a 14:45) i la tarda de dilluns fins a les 18 hores.

Itinerari científic-tecnològic: Matemàtiques, Química, Física, i Biologia o Dibuix Tècnic (1r i 2n curs)


PROCÉS DE SOL·LICITUD I TEMPORITZACIÓ 2023

0) Portes obertes BI al Jaume Vicens Vives: dimecres 15 de febrer de 2023 a les 18:30h

1) Període de preinscripció per a fer les proves d'accés al BI: del 20 de febrer al 4 de març  2023       Accés a FORMULARI D'INSCRIPCIÓ DE LES PROVES 2023

2) Proves de selecció (matemàtiques i llengua): dissabte 11 de març 2023  (prova de contingència: dimecres, 22 de març a la tarda)

Horari de les proves:

  • 9:00 a 9:30 Rebuda i accés a l'aula.

  • 9:30 a 10:30 Prova de comprensió lectora, expressió escrita i pensament crític.

  • 11:00 a 12:30 Prova de matemàtiques.

3) Resultat de les proves: A partir de dimecres 22 de març (s'enviarà per correu electrònic informant del resultat i convocant a l'entrevista)

4) Entrevistes als pre-seleccionats: del dilluns 27 al dimarts 11 d'abril (Seran presencials i a les tardes. S'avisarà personalment amb antelació i cal assistir alumne i família).

NOVETAT: El dijous 13 d'abril es comunicarà els candidats admesos

5) Període de preinscripció oficial:  Del 27 al 31 de març. Enviament del Full de preinscripció

La sol·licitud de preinscripció per cursar el BI es presenta al centre demanat en primera opció. (Els seleccionats hauran de posar INS JAUME VICENS VIVES). Si vas entregar el full de dades de preinscripció el dia de la prova ja no és necessari l'enviament del full de preinscripció.

 


Procediment

 1. Presentar-se a les proves de matemàtiques i llengua ( Podeu consultar el temari de les proves aquí: TEMARI DE LES PROVES El dia de la prova, l’alumnat haurà de lliurar l’expedient acadèmic de tercer d’ESO i el butlletí de la primera avaluació de quart d’ESO. També una fotocòpia del DNI i una foto recent.
 2. Corregides les proves, es convocaran els alumnes pre-seleccionats a una entrevista personal durant la 1a quinzena d'abril (s'avisarà personalment).

PER ALGUNA CONSULTA MÉS ESPECÍFICA ADREÇAR-SE AL CORREU : bi@jvvgirona.eu

 

Altres centres públics de Catalunya on s'imparteix el B.I. :