Part estratègica

DIAGNOSI

En el procés de diagnosi, a part de les reunions amb la comissió digital, s’han utilitzat les següents eines:

  • Qüestionari SELFIE a equip directiu, docents i alumnat amb una participació del 80%, 58% i 69% a l’ESO i 0%, 67% i 71% a Batxillerat.
  • Recull d’indicadors digitals en els apartats de: estratègia digital, tipologia, equipaments, serveis i usos. 
  • Recull de documents de cultura digital en els àmbits de comunicació, famílies i alumnes i docents a partir d’una llista de verificació.
  • Experiència d’usuari a partir de llistes de verificació en 3 modalitats: usuari extern, usuari nou docent i usuari nova família.
  • Anàlisi dels canals de comunicació per docents, alumnes i famílies.
  • Elaboració de la visió digital del centre (característiques digitals del centre que es desitja a tres cursos vista). 

El centre presenta una maduresa digital mitjana/alta amb un conjunt de fortaleses i debilitats a les quals es dona resposta en la planificació estratègica.

 

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

 

Visteu l'enllaç següent:  Planificació estratègica

 

AVALUACIÓ

 

L’avaluació de la implementació de l’Estratègia digital de Centre es farà en dues fases per part de la comissió d’estratègia digital de centre:

  1. La comissió digital farà una validació qualitativa d’activitats acomplertes a final de cada curs.
  2. La comissió digital farà una valoració quantitativa dels percentatges d’assoliment dels indicadors respecte als objectius planejats a final del curs 2024-2025. S’avaluarà l’assoliment dels indicadors d’execució i d’impacte per separat.

En el període 2023-2025 es retran comptes de l’avaluació de l’estratègia digital al claustre i al Consell Escolar. 

A partir de la valoració dels indicadors d’impacte a la segona fase d’avaluació, els objectius en què l’assoliment no es consideri satisfactori seran inclosos en una nova estratègia digital pel període 2025-2028.