Assistència


Normativa

L’assistència a classe i a qualsevol altra activitat lectiva de les que li són pròpies, és obligatòria per al professorat i per a l’alumnat. L’alumnat d'ESO no pot sortir del centre en horari lectiu. 

El centre disposa de dos impresos per als pares que es poden recollir a consergeria, treure de l'agenda escolar o bé es poden descarregar del jvv-virtu@l:

  • Sol·licitud de permís de sortida del centre en horari lectiu

  • Justificació d’absències

Absències
Les absències s’han de notificar per telèfon 972 200 130 o per correu a absencies@jvvgirona.eu. Després cal portar l’imprès de justificació d’absències signat pels pares i lliurar-lo al tutor

 

No assistència a exàmens

Segons les NOFC: 7. Els exàmens o proves de recuperació d’avaluacions i/o cursos anteriors no realitzats per causa de força major (funeral, exàmens oficials i acadèmics) o malaltia es realitzaran en horari de tarda. El professorat demanarà justificants autoritzats a l’alumnat. No es poden justificar dies de vacances que no hagin estat aprovades pel Consell Escolar. Cada departament didàctic elaborarà i consensuarà les proves de recuperació d’acord amb els criteris d’avaluació de la matèria


Sortida del centre en horari lectiu

Els alumnes que han de sortir del centre per qualsevol motiu, cal que portin omplert l’ imprès de permís de sortida. Aquest imprès l’omplen els pares i és necessari per a poder sortir en hores lectives. L’alumne ha de presentar abans de sortir l’imprès a un membre de la Junta directiva