RENOVACIÓ MEMBRES CONSELL ESCOLAR. Sector pares i mares

12/11/2020

 

​​​Ajornament d'un any de la convocatòria d'eleccions per a la renovació dels consells escolars​

Durant el mes de novembre dels anys parells es duen a terme en els centres educatius les eleccions per a la renovació dels consells escolars, acció que comporta l’accés de moltes persones de la comunitat educativa als recintes dels centres educatius.

Enguany el Departament d’Educació, atesa la situació de la pandèmia a Catalunya, ha pres la resolució d’ajornar per un any la convocatòria d’eleccions per a la renovació parcial dels consells escolars, a fi de minimitzar el risc de contagi entre la població i preservar l’escola com un entorn segur. Així, els i les representants dels diferents sectors que havien de ser objecte de renovació, se’ls prorrogarà el mandat fins a la celebració de les eleccions.

​Centres amb previsió de renovació parcial dels membres dels consells escolars el curs 2020-2021

Actuacions davant de l'ajornament de les eleccions de renovació de la meitat dels membres del consell escolar per un any. Aquestes eleccions es podran celebrar en el moment en què la situació sanitària ho permeti d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries, previsiblement durant el primer trimestre del curs 2021-2022.

Es prorroga el consell escolar actual de forma transitòria durant aquest curs 2020-2021 i fins a la celebració de les eleccions durant el primer trimestre del curs 2021-2022.

  1. Les persones representants de tots els sectors que finalitzaven el mandat continuaran exercint fins a les properes eleccions per mantenir la participació de cada sector de la comunitat educativa.
  2. Quan no sigui factible mantenir els membres actuals (renúncies d'alumnes, de pares i mares, jubilacions, vacants, cessaments i d'altres): cal substituir el o la representant per la persona que en les darreres eleccions va quedar en situació de suplent o reserva, sempre que aquesta segueixi mantenint els requisits que la van fer ser elegible com a representant. El seu nomenament ha de ser només per al període transitori, fins la celebració de noves eleccions.
  3. Quan no sigui viable la substitució exposada en el punt 3, i sempre que hi segueixi havent representació del sector corresponent, es podria deixar el lloc vacant fins a la celebració de noves eleccions.

EN EL CAS DEL NOSTRE INSTITUT, EN EL SECTOR DE PARES I MARES NO HI HA  CANDIDATS DE LES DARRERES ELECCIONS QUE PUGUIN INCORPORAR-SE I ÉS PER AIXÒ QUE, D'ACORD AMB LES NOFC, ELS PARES I MARES ES PODEN PRESENTAR VOLUNTÀRIAMENT PER FORMAR-NE PART.

El procés serà el següent:

 - presentació d'una sol.licitud al registre del nostre centre en el termini de 15 dies naturals a comptar des del 13 de novembre ( del 13 al 27 inclosos )

- si el nombre de persones voluntàries supera el nombre de vacants a cobrir, l'assignació recaurà en el pare o mare que, atès el curs escolar, li correspongui deixar de ser membre de la comunitat educativa més tard