Proves anuals per a l'obtenció del títol del graduat en Educació Secundària Obligatòria

31/01/2019

Cada any es convoquen proves per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per als alumnes que no l'hagin obtingut en finalitzar l'etapa. Informació: 

Centre de realització de les proves:

El centre sempre ha de ser aquell on es troba l’expedient de l’alumne/a.

Alumnes que poden presentar-s'hi:

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2019 són: 

 1. Haver finalitzat l'ESO l’any 2017 o 2018.
 2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l'any 2019.
  També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2019 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
  - Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  - Trobar-se en procés d'obtenció d'un permís de treball (alumnat estranger).
  - Ser esportista d'alt rendiment.
 3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

Calendari:

Termini de presentació de sol·licituds d'inscripció: de l'1 al 14 de febrer de 2019

Publicació del calendari de les proves i de les llistes d'admesos i exclosos: entre el 28 de febrer i el 4 de març de 2019

Termini de presentació de reclamacions a les llistes d'admesos i exclosos: del 5 al 7 de març de 2019

Realització de les proves: durant el mes de març

Per a més informació: http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPGestioAcademica/PCPProvesAnualsESO