INFORMACIONS del 3r TRIMESTRE

03/05/2020

 

Benvolgudes famílies,

En data 20 d’abril, el Departament d’Educació ha publicat i ha fet arribar als Centres Educatius les “Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació en el tercer trimestre davant la prolongació del període de confinament pel Covid19”:

Matèries Pendents:

L’alumnat que tingui alguna matèria pendent, d’un curs anterior o dels trimestres 1r i 2n d’aquest curs, té el dret a fer una recuperació.

En aquest sentit, en cas que no s'hagi fet abans del confinament, cada equip docent ha de preveure com abordar aquesta situació. Davant la impossibilitat de fer processos d’avaluació presencial, el lliurament pautat de tasques de recuperació durant els mesos d'abril i maig o les avaluacions personals en línia poden ser una alternativa. És responsabilitat de cada centre educatiu determinar el calendari i les mesures corresponents per atendre aquest procediment.

Avaluació del 3r trimestre:

Caldrà avaluar i qualificar cada matèria amb la informació disponible fins a finalitzar la segona avaluació. Es podrà completar l’avaluació i la qualificació de cada matèria amb els aprenentatges derivats de les propostes formatives de treball no presencial que el professorat haurà proposat per al tercer trimestre. Atès que les possibilitats de cada alumne o alumna per accedir a les diferents vies d'ensenyament virtual són diverses, aquests aprenentatges no podran condicionar l’avaluació i la qualificació finals dels i les estudiants de manera negativa. Es consideraran un valor afegit positiu a la formació rebuda anteriorment.

Ens podem adonar per tant que no hi haurà cap aprovat general. L'aprenentatge de tot l'alumnat serà avaluat i en quedarà constància als butlletins de notes i al seu expedient.

Davant aquestes consideracions generals, us exposem com actuaran els Equips Docents del nostre Institut:

- Cal que l’alumnat tingui clar que és molt important el treball que es fa durant aquest període de confinament, perquè tindrà un pes important en la nota final, i sempre en positiu. Per tant, tothom s’ha d’esforçar per lliurar-ho tot i fer-ho bé.  L'equip docent, tanmateix realitzarà una avaluació personalitzada i resoldrà els dubtes que la situació de l'alumne/a pugui presentar.

- Tothom tindrà l’oportunitat de recuperar matèries de cursos anteriors (excepte alumnes de 1r cicle d’ESO) i també les que no s’hagin superat durant el 1r o 2n trimestre. El professorat informarà oportunament al seu alumnat del calendari i procediment que se seguirà. El calendari també el penjarem al nostre web. Aquestes notes del 1r i 2n trimestre tenen molta importància i per tant, animem a estudiar per recuperar, si cal.

- 1r, 2n i 3r d'ESO:

Els criteris de pas de curs no canvien. Passaran de curs sense discussió tots aquells alumnes que hagin aprovat totes les matèries. L'equip docent pot decidir que passi de curs algun/a alumne/a amb alguna matèria suspesa, però aleshores, cal no confondre passar de curs amb aprovar: si algun alumne/a passa de curs amb alguna matèria suspesa, l'haurà de recuperar durant el curs següent.

- 4t d'ESO: Els criteris de graduació i d'obtenció del títol d'ESO no canvien. Obtenen el títol sense problemes tots aquells alumnes que hagin aprovat totes les matèries. L'equip docent pot decidir (però no té perquè fer-ho) que un alumne obtingui el títol encara que tingui avaluació negativa en una matèria o dues que no siguin simultàniament Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, i Matemàtiques. En cas de dubte, les tasques realitzades al llarg del 3r trimestre seran decisives per a prendre la decisió final.

- 1r de Batxillerat:

Al juny, passaran de curs tots aquells alumnes que hagin aprovat totes les matèries. Els alumnes que hagin suspès alguna matèria s'hauran de presentar a les proves extraordinàries de setembre.
Al setembre es farà una nova avaluació. Com és habitual, poden arribar a passar de curs, si així ho decideix l'equip docent, alumnes amb dues matèries suspeses, però aleshores aquestes matèries s'han de recuperar al llarg de 2n de batxillerat.
 
- 2n de Batxillerat:
Els criteris d'obtenció del títol de 2n de batxillerat no canvien. Obtindran el títol tots aquells alumnes que hagin aprovat totes les matèries. Aquests alumnes, al mateix temps, podran optar, si així ho desitgen, a presentar-se a la selectivitat en la seva primera convocatòria, que aquest any tindrà lloc al juliol. Els alumnes que hagin suspès alguna matèria s'hauran de presentar a les proves extraordinàries que es convocaran al mateix institut al mes de juny.
Els alumnes que aprovin totes les recuperacions del mes de juny, obtindran el títol i podran presentar-se a la selectivitat del setembre.
 
Aprofitem per recordar que, tant les famílies com l’alumnat tenen els tutors i tutores com a punt de referència per demanar qualsevol informació i també les coordinacions de nivell i l’equip directiu pel que calgui.

 

Salutacions cordials,

Rosor Rabassedas i Pagès

Directora