Convocatòria ajuts per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu curs 2019-2020

09/09/2019

ADREÇAT A: FAMÍLIES

Per al vostre coneixement, us informem que ha sortit la convocatòria d'ajuts per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2019-2020.

D’acord amb les bases de la convocatòria, la sol·licitud es tramita per via telemàtica.

Per a la tramitació de la sol·licitud, el/la sol.licitant ha de clicar el següent enllaç: Beques amb necessitat específica de suport educatiu, apartat de “Trámites y Servicios”, on s’ha de donar d’alta com a usuari/ària per poder fer el tràmit telemàtic. Una vegada el/la sol·licitant ha omplert la sol·licitud l’ha d’imprimir en format “.pdf” per tal de signar tots els apartats. Després l’ha d’entregar al centre escolar, adjuntant la documentació necessària, la qual heu de comprovar que estigui correcta.

 

DOCUMENTACIÓ:

DNI/NIE del sol·licitant
DNI/NIE de tots els membres de l’unitat familiar majors de 14 anys i que consten a la declaració de la renda de l’any 2018. El passaport no és un document vàlid.
Fotocòpia del compte corrent de l’alumne/a, que obligatòriament n’ha de ser el titular (sol o junt amb els pares).
En cas que l’alumne/a no tingui DNI/NIE, el pare, mare o tutor legal ha d’autoritzar el centre escolar a percebre l’import de la beca i adjuntar la fotocòpia del compte corrent de l’escola o de l’institut on s’ha d’ingressar la beca. 
En cas que l’alumne/a estigui tutelat per la Generalitat de Catalunya, cal adjuntar la fotocòpia de la Resolució de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
Si l’alumne/a disposa del certificat de discapacitat emès per l’òrgan competent (ICASS) que acrediti el grau de minusvalidesa i/o tipus de discapacitat, cal adjuntar-lo.

 

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD:

 

 1. Als efectes d'acreditar l'acompliment dels requisits d'accés a la convocatòria, s'entén com a acreditació suficient de la concurrència de necessitat educativa especial derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta el certificat d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o d'un departament d'orientació depenent de l'administració educativa corresponent o el certificat de discapacitat.

 2. Si la unitat familiar superés els límits econòmics establerts en la convocatòria per a les ajudes directes, però tingués la condició de família nombrosa, la unitat de beques que tramiti la seva sol·licitud podrà proposar d'ofici la concessió de subsidi; en aquest cas, es requerirà presentar la documentació que demostri aquesta condició de família nombrosa a 31 de desembre del 2018.

 3. A més a més, els alumnes que presenten necessitat de reeducació pedagògica o del llenguatge han de presentar:

  - Certificació expedida per l'inspector de la zona en la qual s'acrediti la necessitat de rebre aquests tractaments per la inexistència o insuficiència de l'atenció pedagògica proporcionada pel centre en què està escolaritzat l'alumne sol·licitant i la inviabilitat de matriculació de l'alumne sol·licitant en un centre que disposi del servei de reeducació requerit.

  - Informe específic de l'equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació en el qual es detalli i justifiqui l'assistència educativa i les hores setmanals que es considerin necessàries per a la seva correcció, així com, si és el cas, les prestades pel centre, la durada previsible de la mateixa i les condicions que en garanteixin la prestació.

  - Memòria expedida pel centre o reeducador que presti el servei en la qual consti informació detallada de les característiques del mateix, incloent-hi nombre d'hores setmanals i especialista que el presta així com del cost mensual.

  - Declaració responsable de la persona que imparteixi la reeducació pedagògica o del llenguatge.

 4. Els alumnes que presenten necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals han de presentar:

- Certificat o informe d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació depenent de l'administració educativa corresponent en què es detalli i justifiqui l'assistència i condicions necessàries, així com el nombre d'hores setmanals i la durada de l'assistència.

- Memòria expedida pel centre o el reeducador que presti el servei en la qual consti les característiques d'aquest servei, així com les hores setmanals, l'especialista que el presta i el cost.
Termini per presentar la sol·licitud: 26 de setembre de 2019