Calendari Preinscripció ESO alumnat nouvingut curs 2019/20

11/03/2019

       DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ ESO CURS 2019/2020

 

Doc 1- FULL DE SOL·LICITUD DEGUDAMENT OMPLERT

Doc 2- ORIGINAL I FOTOCÒPIA DNI/NIE PARE I DNI/NIE MARE O TUTORS LEGALS

Doc 3- ORIGINAL I FOTOCÒPIA DNI/NIE ALUMNAT

Doc 4- ORIGINAL I FOTOCÒPIA TARJA SANITÀRIA

Doc 5- ORIGINAL I FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA O ALTRES DOCUMENTS RELATIUS A LA FILIACIÓ (si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies)

Quan l’adreça que figura al DNI sigui diferent a la de la sol·licitud, caldrà presentar un certificat de convivència de l’alumne/a on ha de constar que viu amb pare o mare o tutor legal. A la matrícula caldrà presentar el DNI renovat amb la nova adreça, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

Quan es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o certificat emès per aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).

Les circumstàncies especials que s’al·leguin a la preinscripció s’hauran de justificar documentalment (família nombrosa/monoparental, discapacitat de l’alumne, pare, mare o germà/na, ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció).

 OFERTA INICIAL DE PLACES

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ 2019/2020

  • PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS del 29 de març al 9 d’abril
  • PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ       fins al 10 d’abril
  • LLISTES AMB EL BAREM       26 d’abril

      Les llistes les podreu consultar a l’entrada de l’Institut pel carrer Muntanya o a les oficines     

  • RECLAMACIONS DE BAREM       del 29 d’abril al 3 de maig

     Per a qualsevol reclamació cal adreçar-se a les oficines

  • LLISTA ORDENADA DEFINITIVA       14 de maig
  • PUBLICACIÓ LLISTES D’ADMESOS       12 de juny

      Les llistes les podreu consultar a l’entrada de l’Institut pel carrer Muntanya o a les oficines

  • PERÍODE DE MATRICULACIÓ       del 20 al 26 de juny

       Les llistes les podreu consultar a l’entrada de l’Institut pel carrer Muntanya o a les oficines

Per a més informació podeu consultar l'enllaç: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/